Nulägesanalys för huvudman angående problematisk skolfrånvaro

70 000 elever har en problematisk skolfrånvaro i Sverige, indikerar rapporten Skolans tomma stolar. Drygt 50 % av Sveriges kommuner arbetar aktivt med närvarostatistik och frånvaron enligt samma undersökning. Vilken kunskap har du som förvaltningschef, verksamhetschef eller utvecklingsledare? 

Elevers närvaro är en grundläggande faktor för att öka måluppfyllelse i skolan. Att arbeta strukturerat med skolfrånvaron på huvudmannanivå minskar kostnader och bidrar till att identifiera problematisk skolfrånvaro tidigt och åtgärda den snabbt. Det minskar kostnader för insatser och ökar andelen elever som når utbildningens mål. Den 1/7 2018 trädde nya lagkrav i kraft för uppföljning av skolfrånvaro. Att ha ett sammanhang och att klara skolan är också viktiga skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa.

I nulägesanalysen om ert arbete med skolfrånvaro ingår:

  • Genomgång av hur ni arbetar med elevfrånvaro idag på nämnd-, förvaltning- och skolnivå: styrdokument, handlingsplaner, rutiner, processer m.m.
  • Intervjuer med personal
  • Workshop för förankring av nulägesanalys och
    identifiera förändringsbehov
  • Rapport med nulägesanalys och rekommenderade utvecklingsområden
  • Uppföljningsmöte efter ca tre månader

Kontakta oss så återkommer vi gärna med mer specificerat innehåll.
Informationen som pdf: Nulägesanalys Skolfrånvaro huvudman 

Vi som genomför arbetet

Malin Gren Landell, forskare och psykolog, tidigare regeringens särskilda utredare av skolfrånvaro och ansvarig för SOU Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Aggie Öhman, civilekonom, föreläsare, utbildare, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan. Grundare av Prestationsprinsen.

Kontakt: Aggie Öhman o7o 553 85 48, aggie @prestationsprinsen.se eller Malin Gren Landell, o76 16o 39 80 malin @grenlandellallaiskolan.se