Vad gör frånvarostatistik för nytta för enskilda elever och deras föräldrar?

Statistik över skolfrånvaro ger förutsättningar för en likvärdig och personoberoende uppföljning och analys av alla barn och ungas frånvaro på skola-, kommun- och riksnivå. Vi kan slippa dagens lotteri av rätt till utbildning eller inte, beroende på vilka lärare man har, vilken skola man går i.

Efter Kalla Faktas program i förra veckan har debatten gått het om skolfrånvaro. I helgen skrev vi en debattartikel om behovet av regelbunden nationell statistik och samarbete över förvaltningsgränser, så att vi arbetar bort stuprören. Det var Aggie Öhman hos oss som skrev tillsammans med regeringens fd. utredare, Malin Gren Landell; Ulla Hamilton, VD på Friskolornas riksförbund och Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Varför behövs nationell statistik?

Redan 1749 bildades Tabellverket, föregångaren till dagens SCB. Vi har världens äldsta löpande nationella befolkningsstatistik. En viktig del är t.ex sjukfrånvaro och arbetslöshet. Det ser vi alla som självklart och relevant. För vuxna…. Till exempel vet vi att sjukfrånvaron är hög bland skolpersonal och vanligaste orsaken är psykisk ohälsa. I samma miljö vistas en dryg miljon barn och ungdomar…

I Sverige förs ingen regelbunden statistik över omfattningen av elevers frånvaro, än mindre orsakerna. Forskning visar, vad sunt förnuft säger, att närvaro påverkar skolresultat positivt.

Det pågår en skoldebatt om att vår svenska skola inte fungerar som den borde. Men ingen har sett omfattningen av frånvaro som intressant faktor i att analysera de svaga skolresultaten. Inte heller för att se hur våra barn & unga mår. Vi var en av de första att starta den debatten och 2016 tog vi fram den första rapporten som undersökte omfattande frånvaro, både giltig och ogiltig. Vi är också de enda som följt upp kommunernas arbete med skolfrånvaron, de ytterst ansvarig för alla barns rätt till utbildning.

Vad ska vi ha statistik till?

Om till exempel Skolverket får till uppgift att samla in frånvarostatistik från kommunerna och andra huvudmän, och kommunerna i sin tur från skolorna, så måste alla följa upp på samma nivåer. Det betyder att det måste sättas ett antal nyckeltal som skolorna ska följa upp, som kommunerna ska sammanställa och följa upp och som sen Skolverket redovisar på samma sätt som annan årlig skolstatistik. Den finns i allmänhet på riksnivå, länsnivå, kommunnivå och ibland på skolnivå. Dessutom uppdelad ur olika aspekter t.ex. föräldrars utbildningsnivå, om nyanlända osv, Det vill säga vi kan få en likvärdig uppföljning av frånvaro i hela landet. Idag följer några kommuner och skolor upp snabbt och noggrant, andra inte alls.

Med kontroll på skolfrånvarons storlek och utveckling kan vi till skillnad från idag:

 • Se hur omfattande frånvaron är, hur många som har upprepad eller långvarig frånvaro och hur många som är så kallade ”hemmasittare”.
 • Se om den ökar eller minskar
 • Sätta mål för projekt och insatser som ska minska skolfrånvaron
 • Följa upp om insatserna når målen eftersom vi har siffror vi kan lita på.
 • forskning på den svenska skolfrånvaron ur många olika aspekter.

Vad måste till för att statistiken ska kunna göra nytta?

Huvudmän, kommuner och friskolor, måste förstås analysera frånvarostatistiken, till exempel uppmärksamma skolor med omfattande frånvaro eller många elever med extrem frånvaro. De kan också se vilka skolor som har låg. Kanske behövs det kompetensutveckling, kanske omfördelning av resurser, kanske kan de skolor som lyckas bra med att förebygga frånvaro och få elever tillbaka till skolan har något att lära andra skolor. Det behövs kunskap för att analysera frånvarostatistik och för att bygga upp fungerande arbetssätt och rutiner.

Det är viktigt att huvudmännen har arbetssätt och rutiner, gemensamma för alla sina skolor. De måste ha utvecklat sätt att stötta skolor och skolpersonal i sitt närvaroarbete. Inte bara ha åtgärdstrappor som talar om vad som ska göras allt eftersom frånvaron ökar. Utan hur man stoppar den.

Både huvudmän och skolor efterfrågar stöd och riktlinjer från huvudmännen. Det borde Skolverket få i uppdrag att ta fram. Inte minst med anledning av de nya lagtexterna om upprepad och längre frånvaro.

Vad har detta för nytta för de drabbade eleverna?

Idag tillåts frånvaron bli omfattande, ja till och med total innan någon reagerar utanför familjen. Ibland inte ens då. Precis den förtvivlan, maktlöshet och besvikelsen över att skolan inte är till för alla, som familjerna i Kalla Faktas program berättade om, precis så berättar många av våra läsare, följare och deltagare på föräldrakvällar. Barn och unga bryts ner av en övermäktig skolsituation, föräldrar bryts ner av att deras barn inte mår bra och när de möts av brist på kompetens, kartläggning och fungerande lösningar.

Med tillförlitliga system och statistik, kan skolan reagera snabbt när frånvaromönster för en elev förändras och ökar. De kan reagera snabbt då de upptäcker att vissa lärare har mer frånvaro än andra lärare. De kan reagera snabbt då de upptäcker att vissa klasser eller grupper har mer frånvaro än andra. Som Kalla Fakta visar, och våra anhöriga som läser och tar kontakt, så sker inte detta. Frånvaron tillåts av viss personal och vissa skolor bara växa, ja tom blir total, eleverna blir hemmasittande. Med korrekt statistik och fungerande system och rutiner, behöver det inte vara så.

Uppföljning är en förutsättning för statistiken gör nytta

Med tillförlitliga närvarosystem och rapporter som tas ut med regelbundenhet över frånvaron enligt de nyckeltal förhoppningsvis Skolverket sätter upp, så kan frånvaron upptäckas snabbt. När lärare inte reagerar måste skolan ha någon ansvarig som regelbundet följer upp och kontaktar ansvarig mentor eller lärare. Om inte skolan reagerar så måste motsvarande funktion på kommun/huvudmannanivå reagera då skolan inte ha förmått stoppa frånvaron eller till och med låter den öka. Den som har ansvar för uppföljningen kan säkerställa att skolledaren gör det den ska och dessutom se till att skolan får stöd och kanske resurser.

Många skolor och kommuner har i sina rutiner att mentor eller ämneslärare ska reagera och höra av sig till en annan funktion t.ex, elevhälsoteamet. Kommunen/huvudmannen har rutiner att skolledare ska höra av sig. Ibland är skrivningarna att de ska höra av sig vid oro. Tydligen blir minst 5 500 elevers lärare, skolledare eller huvudmän inte tillräckligt oroliga för att hitta fungerande lösningar ens då frånvaron är total. Och knappt 20 000 elevers lärare inte tillräckligt oroliga då deras elever är borta mer än en dag i veckan i snitt (20%)…

Statistik ger förutsättningar för en likvärdig uppföljning och analys av alla barn och ungas frånvaro på skola-, kommun- och riksnivå. Vi kan slippa dagens lotteri av rätt till utbildning eller inte, beroende på vilka lärare man har, vilken skola man går i. För insatsen är för hög, för individen och för Sverige. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.

Här kan du läsa mer om

Vår rapport Skolans tomma stolar – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan

Vad vi har på gång för skolpolitiker, förvaltningschefer, skolor, socialförvaltning, vården och föräldrar. Välkomna!

Annonser
Publicerat i Familjeliv, Samhälle, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

På gång – konferens, seminarieserier, workshoppar och föräldrakvällar våren 2019 i Stockholm

Konferens om problematisk skolfrånvaro för nämndpolitiker, förvaltningschefer med flera

En heldag om vinsterna av att ta kontroll över skolfrånvaron den 4 april och en workshop 5 april för skolpolitiker, huvudmän, förvaltningschefer, skolledare. I samarbete med regeringens tidigare utredare Malin Gren Landell. Mer om konferensen

Hur satsning på skolkultur kan minska
kostnader och personalomsättning

En seminarieserie för skolledare om ekonomisk styrning, värdegrund och ledarskap i skolan i samarbete med Elevhälsokonsulterna.
Mer om seminarieserien 

Kursdagar/workshoppar om problematisk frånvaro och ”hemmasittande” 

27 mars – Identifiering och kartläggning Vad som behövs för att tidigt identifiera och reagera på frånvaro. Vi talar risk och skyddsfaktorer, hur vi kartlägger för att hitta relevanta insatser.

28 mars – Öka närvaro, bryta frånvaro och  uppföljning  Vad krävs för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande. Bra uppföljning ger oss underlag för att ta välgrundade beslut om pågående insats.  Läs mer om kursdagarna.

Föräldrakvällar om skolproblem och barn som tänker annorlunda

23 januari – Hjälp skolan funkar inte för mitt barn! För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?

19 mars- Barn och unga som tänker och gör annorlunda. Många kämpar för en fungerande vardag. Vi ger tips och tankar utifrån konkreta situationer som t.ex. bråkiga mornar, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, dataspel, sovtider, hygien, klippa håret, ljud och lukter…

Läs mer om föräldrakvällarna

Publicerat i barn, Familjeliv, Föräldraskap, Lärare, ledarskap, Politik, skola, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Om Kalla Fakta – de osynliga barnen, de så kallade hemmasittarna

Idag tar TV4 Kalla Fakta upp problemet med elever som inte förmår gå till skolan. Programmet kallar dem hemmasittare, ett ord vi inte gillar, försöker undvika, men som uppenbarligen har bitit sig fast. Vi föredrar problematisk skolfrånvaro. Detta är ett ämne som engagerat Prestationsprinsen sen starten 2010. Vi har verkligen kämpat för att få upp det i debatten och sen 2015 har det successivt börjat pratas mer och mer om detta problem. Men nu om programmet som Kalla Fakta beskriver så här:

De är många fler än man hittills trott – barnen som inte går till skolan. Kalla fakta kartlägger de så kallade hemmasittarna i unika siffror, pratar med barnen, och upptäcker hur skolorna brister i att ge dessa elever det rätta stödet.

Många elever har en stor skolfrånvaro

De går hårt ut i början. Det hör kanske till granskande statistik. De säger att…

…det finns ingen myndighet som ens tagit reda på hur
många de är.

Vi skulle nog säga att både Skolverket och Skolinspektionen har försökt, men inte lyckats. Dels på grund av att det bara fokuserat på ogiltig frånvaro, dels på grund av mindre lyckade mätvärden enligt oss. Kalla Fakta kommer fram till att det finns 5 500 elever som inte alls går i skolan. De har med 500 skolor i sin undersökning om vi uppfattat rätt.

När vi, som första organisation någonsin i Sverige, bestämde oss för att försöka få fram siffror som innefattade både ogiltig och giltig skolfrånvaro, så bestämde vi oss för att det egentligen är ointressant hur många som är totalt hemma från skolan. För problemen börjar långt, långt tidigare.  Läs gärna mer om vår rapport Skolans tomma stolar.

Som de flesta av er läsare vet, undersökte vi totala frånvaron i mellanstadiet och åk 7 till åk 9. Kantar Sifo anlitades för själva undersökningen och den indikerar att det finns
ca 70 000 elever med en problematisk skolfrånvaro (> 10 %) och av dem knappt 20 000 med över 20 % frånvaro. Redan där är frånvaron ohållbar och får konsekvenser för kunskapsinhämtning och den sociala samvaron.

Bra beskrivning av omfattande skolfrånvaro på individnivå

Programmet beskriver elevernas och föräldrarnas situation på ett bra sätt. Vi känner igen det från våra föräldrakontakter. All den skuld, skam, förtvivlan, maktlöshet och inte minst den kamp som de måste orka. Deras förvåning över att skolan inte kan, förmår och har kunskap och resurser att tillgodose de relativt modesta behov deras barn har: Tillitsfulla relationer och kunskap om pedagogik som kompenserar då de kognitiva funktionerna brister på grund av diagnoser eller stress.

Missar bitvis de strukturella problemen

Vår erfarenhet är att det inte bara är många barn och unga som drabbas, det är också en stor variation i orsakerna till deras frånvaro och de drabbade är av olika socioekonomisk bakgrund. Långt ifrån alla har en autismdiagnos eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket man kan tro efter programmet.  Det är mycket som kan förorsaka att de kognitiva funktionerna brister t.ex. otillgänglig undervisning, dålig fysisk miljö, stress och frånvaro p.g.a. mobbing, stökig skolmiljö, våld och missbruk i hemmet, egen eller andras psykiska ohälsa, hot om utvisning, otydliga krav från lärare för att bara nämna något. Och det är naturliga reaktioner på en icke-fungerande skola, en lärmiljö som är sunt att blir stressad av många gånger. Men det ropas snabbt på diagnoser. De finns, ska respekteras och mötas på rätt sätt, det kämpar Prestationsprinsen hårt för. Men det är inte alltid svaret, och absolut ingen lösning.

Programmet kommer inte längre än till de individuella lösningarna. Det lyfter Gillbergs kloka resonemang, att individen måste få de anpassningar som den behöver, men lösningarna ska inte vara individuella. Skolan ska veta vad som behövs för att bemöta elevens behov. Man tar också upp Ingvar Nilssons viktiga forskning om utanförskapets pris. Trots det kommer programmet aldrig riktigt tydligt till slutsatsen att det är ett systemfel att det kan gå så långt som till total frånvaron i månader eller år. Att skolmyndigheterna, kommuner och skolor inte har  ett ar proaktivt och personoberoende arbetssätt som fångar eleverna i tid och sätter in relevanta åtgärder. Att det inte finns några nationella riktlinjer eller stöd. Men den frågan driver Prestationsprinsen vidare och försöker lyfta och lösa med blogg, opinionsbildning, utbildningar med mera.

Vi är glada att Kalla Fakta krokar arm med oss och många andra för att uppmärksamma problemet med omfattande skolfrånvaro och inte minst ifrågasätta varför det inte finns nationell statistik. En av våra käpphästar. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Välkomna på våra utbildningar, konferenser
och workshoppar våren 2019

Minskade kostnader och få fler nå målen genom kontroll på frånvaron

En heldag om vinsterna av att ta kontroll över skolfrånvaron den 5 april och en workshop 4 april för skolpolitiker, huvudmän, förvaltningschefer, skolledare. I samarbete med regeringens tidigare utredare Malin Gren Landell. Mer info och anmälan.

Hur satsning på skolkultur minskar kostnader och personalomsättning

En seminarieserie för skolledare om
ekonomisk styrning, värdegrund
och ledarskap i skolan
 i samarbete med
Malin Valsö och Elevhälsokonsulterna.
Mer info inom kort.

 

Kursdagar om problematisk frånvaro och ”hemmasittande” 

27 mars – Identifiering och kartläggning Vad som behövs för att tidigt identifiera och reagera på frånvaro. Vi talar risk och skyddsfaktorer, hur vi kartlägger för att hitta relevanta insatser.

28 mars – Öka närvaro, bryta frånvaro och  uppföljning  Vad krävs för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande. Bra uppföljning ger oss underlag för att ta välgrundade beslut om pågående insats.  Läs mer om dagarna för yrkesverksamma som möter barn och unga med omfattande frånvaro.

Föräldrakvällar i Stockholm

23 januari – Hjälp skolan funkar inte för mitt barn! För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?

19 mars – Barn och unga som tänker och gör annorlunda. Många kämpar för en fungerande vardag. Vi ger tips och tankar utifrån konkreta situationer som t.ex. bråkiga mornar, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, dataspel, sovtider, hygien, klippa håret, ljud och lukter… Läs mer om föräldrakvällarna.

Video | Posted on av | 8 kommentarer

Konferens och nulägesanalys om problematisk skolfrånvaro för skolhuvudmän

Vi presenterar stolt vårt samarbete med Malin Gren Landell

Regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro, Malin Gren Landell och Prestationsprinsens Aggie Öhman, har arbetat ihop tidigare de har bl.a. skrivit en rad debattartiklar, opinionsbildat i Almedalen och Malin har deltagit i flera av Prestationsprinsens event. Nu inleder vi ett fördjupat samarbete med konferens, workshop och en nulägesanalys för huvudmän om problematisk skolfrånvaro.

Konferens om problematisk skolfrånvaro för skolpolitiker och förvaltningspersonal 4 april 2019

En heldag i Stockholm där ni kommer att få med er nya tankar och redskap i ert arbete som huvudman med problematisk skolfrånvaro. Vi erbjuder tankar, erfarenhet och forskning som hjälper er i följande:

 • Förebygg skolmisslyckanden och minska kostnader genom att ta kontroll på elevfrånvaron i er kommun.
 •  Minska frånvaro för att öka måluppfyllelse.
 •  Få överblick, gör en analys, sätt in relevanta åtgärder och följ upp insatser på nämnd-, förvaltning och skolnivå. Vi ger er goda exempel och forskning.
 • Få koll på aktuella lagändringar kring skolplikt. Vi går igenom vad som är hemkommunens, huvudmannens och rektors ansvar vid elevfrånvaro.

Kompletterande workshop 5 april 2019

För er som deltar i konferensen erbjuder vi en kompletterande workshop dagen efter. Vi tittar i detalj på framgångsrika arbetssätt och vi diskuterar och kopplar detta till just era utmaningar.

Mer om konferensen, workshopen och anmälan.

Vi lanserar nu också vårt erbjudande om nulägesanalys

I ett första steg för gemensamma konsulttjänster lanserar nu också ett erbjudande om nulägesanalys för huvudman om problematisk skolfrånvaro. Vårt fastprispaket innehåller:

 • Genomgång av hur ni arbetar
 • Intervjuer med personal
 • Workshop för förankring av nulägesanalys och identifiera förändringsbehov
 • Rapport med nulägesanalys och rekommenderade utvecklingsområden
 • Uppföljningsmöte

Mer om vår nulägesanalys av huvudmans arbete med problematisk skolfrånvaro

Vi som genomför konferensen, workshopen och nulägesanalysen

Malin Gren Landell, forskare och psykolog, tidigare regeringens särskilda utredare av skolfrånvaro med ansvar för utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Aggie Öhman, civilekonom, föreläsare, utbildare, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan. Grundare av Prestationsprinsen.

Publicerat i ledarskap, Samhälle, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Tips för en tillgänglig advent, glöggmingel, julmiddagar, nyårskalas, avslutningar…

Prestationsprinsen

Prestationsprinsen_jul

Några tips  inför julemånaden, för vi har alla vänner eller släktingar med unika funktionsuppsättningar, kanske inom autismspektrum, NPF eller släng av, lite oroliga, inte så extroverta, stressade, svårt med maten, väldigt impulsiva eller något annat spännande.

Många gillar att vara alla. Hela släkten, gänget, avdelningen, klassen … Men alla gillar inte att var många. Alla är inte så förtjusta i att äta med andra. En del får det tufft att sortera alla sinnesintryck som uppstår i större samlingar. En del av oss kan inte äta all mat, allergier, intoleranser, aspergers eller släng av… En del mår faktiskt fysiskt dåligt av att ha på sig finkläder. Många har ett behov av att få tydlig information i förväg för att kunna förbereda sig på bästa sätt. En del tillfälligt på grund av livssituationen, en del alltid.

Att tänka på inför december, julens och nyårets alla glöggar, middagar och samlingar.

1. Som värdinna eller…

View original post 1 104 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Två heldagar om problematisk skolfrånvaro, våren 2019

Stora härliga konferenser i all ära, men det är i de små sammanhangen det finns tid till diskussion och erfarenhetsutbyte som ger bestående resultat.  Få deltagare ger tid att ta upp både era funderingar och tankar om enskilda elever och om vilka förändringar ni behöver göra i ert arbete i stort med frånvaron. Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

Passa på, anmäl er tidigt till lägre kostnad. till en eller båda dagarna.

Identifiering och kartläggning av skolfrånvaro
27 mars, 9.30 – 17

 • Vad behövs vara på plats för att tidigt upptäcka och effektivt utreda frånvaro?
 • Introduktion av Prestationsprinsens modell för arbete med skolfrånvaro.
 • Hur kan vi tidigt identifiera frånvaro sätta in insatser.
 • Vi går igenom risk och skyddsfaktorer till omfattande frånvaro, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser och åtgärder.

Ökad närvaro,bryta hemmasittande och uppföljning
28 mars, 9.30 – 17

 •  Vi utgår från Prestationsprinsens modell för arbete med skolfrånvaro.
 • Vad behöver vara på plats för att bryta frånvaro och följa upp för bestående förändring?
 • Vi talar om smarta strategier för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande, känna sig motiverade, engagerade och inkluderade.
 • En bra uppföljning ger oss underlag för att ta bättre grundade beslut om pågående insats. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.

Fakta

Målgrupp:Vi tror på samverkan, därför riktar sig kursen till alla som arbetar i sin yrkesroll med hemmasittande barn och ungdomar: rektorer och skolledning, specialpedagoger, pedagoger, kuratorer, elevhälsan, psykologer, personal på kommuner t.ex. central elevhälsa, socialtjänst och fritidsgårdar, BUP och ungdomsmottagningar, vården. med flera.

Kostnad : Priser exklusive moms:

 • Anmälan innan 28/2 – 1 800 kr/dag
 • Anmälan 1/3  – 13/3 – 2 100 kr/dag
 • Anmälan från 14/3 2 700 kr/dag

Plats: The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm
Arrangör: Öhman Institutet/Prestationsprinsen
Kursledare/kontakt: Aggie Öhman o7o 553 85 48,  info[at]prestationsprinsen.se
Mer information om kursdagarna och anmälan

 

 

Publicerat i jobbet, Lärare, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Vår populära föräldrakvällar – datum klara för Stockholm i vår.

23 januari
Hjälp! Skolan
fungerar inte för mitt barn

För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?
Innehåller bl.a. genomgång av risk- och skydds-faktorer, en introduktion till skollagen och vad kan vi göra hemma för att orka mer.

19 mars 
Att nå barn och unga som tänker, känner och gör ”annorlunda”

Många kämpar för en fungerande vardag. Vi ger konkreta tips utifrån situationer som ofta utmanar t.ex. morgnar, dataspel, sovtider, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, hygien, klippa håret, ljud och lukter… Eller det du vill ta upp!

Var, när, hur, vem?

Vi håller kvällarna, som innehåller föreläsning och diskussion, på Hälsans Hus. Det ligger på Fjällgatan en kvarts promenad från Slussen. Tiden är  18.15 – ca 21, vi serverar fika. Aggie Öhman från Prestationsprinsen leder kvällen. Mer info och anmälan.

Vill du att vi kommer till din stad? Om du vet ett gäng föräldrar till som är intresserade och kanske någon som vill låna oss en lokal eller en med billig hyra kan bli så. Hör av dig i så fall. 

Välkomna!

 

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar