Om Kalla Fakta – de osynliga barnen, de så kallade hemmasittarna

Idag tar TV4 Kalla Fakta upp problemet med elever som inte förmår gå till skolan. Programmet kallar dem hemmasittare, ett ord vi inte gillar, försöker undvika, men som uppenbarligen har bitit sig fast. Vi föredrar problematisk skolfrånvaro. Detta är ett ämne som engagerat Prestationsprinsen sen starten 2010. Vi har verkligen kämpat för att få upp det i debatten och sen 2015 har det successivt börjat pratas mer och mer om detta problem. Men nu om programmet som Kalla Fakta beskriver så här:

De är många fler än man hittills trott – barnen som inte går till skolan. Kalla fakta kartlägger de så kallade hemmasittarna i unika siffror, pratar med barnen, och upptäcker hur skolorna brister i att ge dessa elever det rätta stödet.

Många elever har en stor skolfrånvaro

De går hårt ut i början. Det hör kanske till granskande statistik. De säger att…

…det finns ingen myndighet som ens tagit reda på hur
många de är.

Vi skulle nog säga att både Skolverket och Skolinspektionen har försökt, men inte lyckats. Dels på grund av att det bara fokuserat på ogiltig frånvaro, dels på grund av mindre lyckade mätvärden enligt oss. Kalla Fakta kommer fram till att det finns 5 500 elever som inte alls går i skolan. De har med 500 skolor i sin undersökning om vi uppfattat rätt.

När vi, som första organisation någonsin i Sverige, bestämde oss för att försöka få fram siffror som innefattade både ogiltig och giltig skolfrånvaro, så bestämde vi oss för att det egentligen är ointressant hur många som är totalt hemma från skolan. För problemen börjar långt, långt tidigare.  Läs gärna mer om vår rapport Skolans tomma stolar.

Som de flesta av er läsare vet, undersökte vi totala frånvaron i mellanstadiet och åk 7 till åk 9. Kantar Sifo anlitades för själva undersökningen och den indikerar att det finns
ca 70 000 elever med en problematisk skolfrånvaro (> 10 %) och av dem knappt 20 000 med över 20 % frånvaro. Redan där är frånvaron ohållbar och får konsekvenser för kunskapsinhämtning och den sociala samvaron.

Bra beskrivning av omfattande skolfrånvaro på individnivå

Programmet beskriver elevernas och föräldrarnas situation på ett bra sätt. Vi känner igen det från våra föräldrakontakter. All den skuld, skam, förtvivlan, maktlöshet och inte minst den kamp som de måste orka. Deras förvåning över att skolan inte kan, förmår och har kunskap och resurser att tillgodose de relativt modesta behov deras barn har: Tillitsfulla relationer och kunskap om pedagogik som kompenserar då de kognitiva funktionerna brister på grund av diagnoser eller stress.

Missar bitvis de strukturella problemen

Vår erfarenhet är att det inte bara är många barn och unga som drabbas, det är också en stor variation i orsakerna till deras frånvaro och de drabbade är av olika socioekonomisk bakgrund. Långt ifrån alla har en autismdiagnos eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket man kan tro efter programmet.  Det är mycket som kan förorsaka att de kognitiva funktionerna brister t.ex. otillgänglig undervisning, dålig fysisk miljö, stress och frånvaro p.g.a. mobbing, stökig skolmiljö, våld och missbruk i hemmet, egen eller andras psykiska ohälsa, hot om utvisning, otydliga krav från lärare för att bara nämna något. Och det är naturliga reaktioner på en icke-fungerande skola, en lärmiljö som är sunt att blir stressad av många gånger. Men det ropas snabbt på diagnoser. De finns, ska respekteras och mötas på rätt sätt, det kämpar Prestationsprinsen hårt för. Men det är inte alltid svaret, och absolut ingen lösning.

Programmet kommer inte längre än till de individuella lösningarna. Det lyfter Gillbergs kloka resonemang, att individen måste få de anpassningar som den behöver, men lösningarna ska inte vara individuella. Skolan ska veta vad som behövs för att bemöta elevens behov. Man tar också upp Ingvar Nilssons viktiga forskning om utanförskapets pris. Trots det kommer programmet aldrig riktigt tydligt till slutsatsen att det är ett systemfel att det kan gå så långt som till total frånvaron i månader eller år. Att skolmyndigheterna, kommuner och skolor inte har  ett ar proaktivt och personoberoende arbetssätt som fångar eleverna i tid och sätter in relevanta åtgärder. Att det inte finns några nationella riktlinjer eller stöd. Men den frågan driver Prestationsprinsen vidare och försöker lyfta och lösa med blogg, opinionsbildning, utbildningar med mera.

Vi är glada att Kalla Fakta krokar arm med oss och många andra för att uppmärksamma problemet med omfattande skolfrånvaro och inte minst ifrågasätta varför det inte finns nationell statistik. En av våra käpphästar. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Välkomna på våra utbildningar, konferenser
och workshoppar våren 2019

Minskade kostnader och få fler nå målen genom kontroll på frånvaron

En heldag om vinsterna av att ta kontroll över skolfrånvaron den 5 april och en workshop 4 april för skolpolitiker, huvudmän, förvaltningschefer, skolledare. I samarbete med regeringens tidigare utredare Malin Gren Landell. Mer info och anmälan.

Hur satsning på skolkultur minskar kostnader och personalomsättning

En seminarieserie för skolledare om
ekonomisk styrning, värdegrund
och ledarskap i skolan
 i samarbete med
Malin Valsö och Elevhälsokonsulterna.
Mer info inom kort.

 

Kursdagar om problematisk frånvaro och ”hemmasittande” 

27 mars – Identifiering och kartläggning Vad som behövs för att tidigt identifiera och reagera på frånvaro. Vi talar risk och skyddsfaktorer, hur vi kartlägger för att hitta relevanta insatser.

28 mars – Öka närvaro, bryta frånvaro och  uppföljning  Vad krävs för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande. Bra uppföljning ger oss underlag för att ta välgrundade beslut om pågående insats.  Läs mer om dagarna för yrkesverksamma som möter barn och unga med omfattande frånvaro.

Föräldrakvällar i Stockholm

23 januari – Hjälp skolan funkar inte för mitt barn! För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?

19 mars – Barn och unga som tänker och gör annorlunda. Många kämpar för en fungerande vardag. Vi ger tips och tankar utifrån konkreta situationer som t.ex. bråkiga mornar, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, dataspel, sovtider, hygien, klippa håret, ljud och lukter… Läs mer om föräldrakvällarna.

Annonser
Video | Posted on av | Lämna en kommentar

Konferens och nulägesanalys om problematisk skolfrånvaro för skolhuvudmän

Vi presenterar stolt vårt samarbete med Malin Gren Landell

Regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro, Malin Gren Landell och Prestationsprinsens Aggie Öhman, har arbetat ihop tidigare de har bl.a. skrivit en rad debattartiklar, opinionsbildat i Almedalen och Malin har deltagit i flera av Prestationsprinsens event. Nu inleder vi ett fördjupat samarbete med konferens, workshop och en nulägesanalys för huvudmän om problematisk skolfrånvaro.

Konferens om problematisk skolfrånvaro för skolpolitiker och förvaltningspersonal 4 april 2019

En heldag i Stockholm där ni kommer att få med er nya tankar och redskap i ert arbete som huvudman med problematisk skolfrånvaro. Vi erbjuder tankar, erfarenhet och forskning som hjälper er i följande:

 • Förebygg skolmisslyckanden och minska kostnader genom att ta kontroll på elevfrånvaron i er kommun.
 •  Minska frånvaro för att öka måluppfyllelse.
 •  Få överblick, gör en analys, sätt in relevanta åtgärder och följ upp insatser på nämnd-, förvaltning och skolnivå. Vi ger er goda exempel och forskning.
 • Få koll på aktuella lagändringar kring skolplikt. Vi går igenom vad som är hemkommunens, huvudmannens och rektors ansvar vid elevfrånvaro.

Kompletterande workshop 5 april 2019

För er som deltar i konferensen erbjuder vi en kompletterande workshop dagen efter. Vi tittar i detalj på framgångsrika arbetssätt och vi diskuterar och kopplar detta till just era utmaningar.

Mer om konferensen, workshopen och anmälan.

Vi lanserar nu också vårt erbjudande om nulägesanalys

I ett första steg för gemensamma konsulttjänster lanserar nu också ett erbjudande om nulägesanalys för huvudman om problematisk skolfrånvaro. Vårt fastprispaket innehåller:

 • Genomgång av hur ni arbetar
 • Intervjuer med personal
 • Workshop för förankring av nulägesanalys och identifiera förändringsbehov
 • Rapport med nulägesanalys och rekommenderade utvecklingsområden
 • Uppföljningsmöte

Mer om vår nulägesanalys av huvudmans arbete med problematisk skolfrånvaro

Vi som genomför konferensen, workshopen och nulägesanalysen

Malin Gren Landell, forskare och psykolog, tidigare regeringens särskilda utredare av skolfrånvaro med ansvar för utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Aggie Öhman, civilekonom, föreläsare, utbildare, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan. Grundare av Prestationsprinsen.

Publicerat i ledarskap, Samhälle, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Tips för en tillgänglig advent, glöggmingel, julmiddagar, nyårskalas, avslutningar…

Prestationsprinsen

Prestationsprinsen_jul

Några tips  inför julemånaden, för vi har alla vänner eller släktingar med unika funktionsuppsättningar, kanske inom autismspektrum, NPF eller släng av, lite oroliga, inte så extroverta, stressade, svårt med maten, väldigt impulsiva eller något annat spännande.

Många gillar att vara alla. Hela släkten, gänget, avdelningen, klassen … Men alla gillar inte att var många. Alla är inte så förtjusta i att äta med andra. En del får det tufft att sortera alla sinnesintryck som uppstår i större samlingar. En del av oss kan inte äta all mat, allergier, intoleranser, aspergers eller släng av… En del mår faktiskt fysiskt dåligt av att ha på sig finkläder. Många har ett behov av att få tydlig information i förväg för att kunna förbereda sig på bästa sätt. En del tillfälligt på grund av livssituationen, en del alltid.

Att tänka på inför december, julens och nyårets alla glöggar, middagar och samlingar.

1. Som värdinna eller…

View original post 1 104 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Två heldagar om problematisk skolfrånvaro, våren 2019

Stora härliga konferenser i all ära, men det är i de små sammanhangen det finns tid till diskussion och erfarenhetsutbyte som ger bestående resultat.  Få deltagare ger tid att ta upp både era funderingar och tankar om enskilda elever och om vilka förändringar ni behöver göra i ert arbete i stort med frånvaron. Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

Passa på, anmäl er tidigt till lägre kostnad. till en eller båda dagarna.

Identifiering och kartläggning av skolfrånvaro
27 mars, 9.30 – 17

 • Vad behövs vara på plats för att tidigt upptäcka och effektivt utreda frånvaro?
 • Introduktion av Prestationsprinsens modell för arbete med skolfrånvaro.
 • Hur kan vi tidigt identifiera frånvaro sätta in insatser.
 • Vi går igenom risk och skyddsfaktorer till omfattande frånvaro, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser och åtgärder.

Ökad närvaro,bryta hemmasittande och uppföljning
28 mars, 9.30 – 17

 •  Vi utgår från Prestationsprinsens modell för arbete med skolfrånvaro.
 • Vad behöver vara på plats för att bryta frånvaro och följa upp för bestående förändring?
 • Vi talar om smarta strategier för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande, känna sig motiverade, engagerade och inkluderade.
 • En bra uppföljning ger oss underlag för att ta bättre grundade beslut om pågående insats. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.

Fakta

Målgrupp:Vi tror på samverkan, därför riktar sig kursen till alla som arbetar i sin yrkesroll med hemmasittande barn och ungdomar: rektorer och skolledning, specialpedagoger, pedagoger, kuratorer, elevhälsan, psykologer, personal på kommuner t.ex. central elevhälsa, socialtjänst och fritidsgårdar, BUP och ungdomsmottagningar, vården. med flera.

Kostnad : Priser exklusive moms:

 • Anmälan innan 28/2 – 1 800 kr/dag
 • Anmälan 1/3  – 13/3 – 2 100 kr/dag
 • Anmälan från 14/3 2 700 kr/dag

Plats: The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm
Arrangör: Öhman Institutet/Prestationsprinsen
Kursledare/kontakt: Aggie Öhman o7o 553 85 48,  info[at]prestationsprinsen.se
Mer information om kursdagarna och anmälan

 

 

Publicerat i jobbet, Lärare, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Vår populära föräldrakvällar – datum klara för Stockholm i vår.

23 januari
Hjälp! Skolan
fungerar inte för mitt barn

För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?
Innehåller bl.a. genomgång av risk- och skydds-faktorer, en introduktion till skollagen och vad kan vi göra hemma för att orka mer.

19 mars 
Att nå barn och unga som tänker, känner och gör ”annorlunda”

Många kämpar för en fungerande vardag. Vi ger konkreta tips utifrån situationer som ofta utmanar t.ex. morgnar, dataspel, sovtider, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, hygien, klippa håret, ljud och lukter… Eller det du vill ta upp!

Var, när, hur, vem?

Vi håller kvällarna, som innehåller föreläsning och diskussion, på Hälsans Hus. Det ligger på Fjällgatan en kvarts promenad från Slussen. Tiden är  18.15 – ca 21, vi serverar fika. Aggie Öhman från Prestationsprinsen leder kvällen. Mer info och anmälan.

Vill du att vi kommer till din stad? Om du vet ett gäng föräldrar till som är intresserade och kanske någon som vill låna oss en lokal eller en med billig hyra kan bli så. Hör av dig i så fall. 

Välkomna!

 

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Många ord gör det inte tydligare. Informationen drunknar i ordmassan!

Bla bla blaNär vi använder fler ord än nödvändigt blir det inte tydligare. Informationen drunknar i ordmassan, i ljudet, i surret… Drottningen har lärt sig. När det är dags att ropa på ungarna så använder hon få ord! Och hon sänker röstläget långt från sitt normala. Så då det är mat låter det numera: Maaaaat! Dags att åka: Ungar, bilen. Med basröst (så gott det går)

När hon ska förklara vad som händer i helgen blir det ungefär: Lördag, förmiddag träning. Eftermiddag inget. Kväll Mormor o Morfar. Ställer de frågor svarar hon. Det finns inskrivet i en stor almanacka på toan. För hängde den i köket, men ingen tittade. Toan fungerar.

Ett exempel

Häromdagen ringde en lärare. Han var lite irriterad över att Prestationsprinsen inte ens försökte sig på kluringarna, de sista talen på matteläxan, Det är som att han bara inte orkar, men han är duktig, han skulle lätt klara de där talen. Jaha, säger Drottningen. Ska tala med honom.

Hon söker upp Prestationsprinsen. Har du din matteläxa här? Ja! Har du gjort den? Ja. Hon tar pappret, ser övningarna och hans svar. Vänder på pappret till kluringarna. Men du har ju inte gjort de sista! Jo. Men titta här, säger Drottningen. Oj, de där har jag aldrig sett.

Hon talar om för läraren att Prestationsprinsen inte sett kluringarna, eftersom de är på baksidan. Men va! säger läraren. Jag står ju och talar om det här varje gång, hur många gånger som helst. Vi går igenom talen, poängterar när den ska lämnas in, talar om att de måste läsa noga, redovisa alla uträkningar, skriva tydligt, skriva i varje ruta och att de alla ska försöka göra kluringarna. Och vi upprepar så alla ska fatta.
Jaha, säger Drottningen, då förstår jag varför han inte visste att de fanns. Vad menar du, frågar läraren lite osäkert. Han hörde inte vad du sa bland alla ord du använde….

Han funkar bättre med korta, tydliga instruktioner, gärna även skriftligt. Om det stått på framsidan ”glöm inte kluringarna på baksidan” hade han förmodligen sett och räknat dem.

När händer det och vad göra i stället?

Less is more, säger man ibland. Det gäller mängden ord. Det gäller mängden information åt gången. Det gäller barn och ungdomar.

 • Alldeles ”vanliga” barn som är ”upptagna” med mobilen, datorn, studsmattan, hunden, roligare tankar än det du talar om, kan inte slita sig från sitt och lyssna eftersom du är mindre intressant och din poäng försvinner bland alla dina ord.
 • Barn med koncentrationssvårigheter försvinner i tankarna om du pratar för länge.
 • Begåvade barn som fattar mycket utan instruktioner, kopplar ur då självklarheterna rabblas och missar då lätt något viktigt.
 • Elever som är högsensitiva vad gäller ljud kanske helt enkelt kopplar bort frökens prat för att det är för gällt, för intensivt, försvinner bland stolskrap och ventilationsbrus….

Lugnt. Sänk rösten. Få ord. Kunde säkert formulerat detta kortare. Hoppas rubriken räckte för att förstå poängen för er som tappade bort er bland alla orden.

För våra älskade ungars skull, ja för allas skull.

 

Publicerat i Allmänt, barn, Familjeliv, Föräldraskap, Funktionsnedsättningar, Lärare, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriskfunktionsnedsättningar, NPF, Skolan | 1 kommentar

Black Friday – shoppa loss eller skänk oss en slant?

Prestationsprinsens arbete med bloggen, föräldrakvällar, lobbying och mycket mer sker genom ideellt arbete. Ni är hundratals som följer bloggen via mejl, tusentals via Facebook och Twitter, helt gratis. Så ska det vara, men om du fått ett och annat gott råd under åren så är vi tacksamma om du tycker det är värt en slant.

Blackfriday fb ännu mindre 2018

Det är Black Friday på fredag. Det är Black weekend och Black week. Allt för att vi ska shoppa loss. Behöver du verkligen prylen eller plagget?

Strunta i att handla (eller ge oss pengarna du ”sparar”) och gör något gott för barn & unga i Sverige här och nu. Hjälp oss så att fler får förståelse och en bättre fungerande skolgång och vardag.

Sätt in en gåva på valfritt belopp, enormt eller några tior, allt är välkommet. Swisha till
123 398 4812 eller sätt in på bankgiro 5192-3704 (Prestationsprinsen & vänner), märk med gåva.

Du kan också stötta oss genom att bli medlem i bloggens vänförening Prestationsprinsen & vänner, läs mer och bli medlem här. Medlemsavgift 150 kr.

Stöd oss. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull! Tack.

Publicerat i Allmänt, barn, Familjeliv, Samhälle, Skolan | Lämna en kommentar