Rapport om frånvaro och ”hemmasittare”: Skolans tomma stolar – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan

Den 13 september 2016 lanserades Prestationsprinsens rapport om problematisk skolfrånvaro ”Skolans tomma stolar  – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan”. Författare är Aggie Öhman. Den har kommit till med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Du kan ladda ner rapporten här:  Skolans_tomma_stolar_om_franvaro_i_grundskolan

Rapporten distribueras av den ideella förening Prestationsprinsen och vänner. Vill du ha rapporten i tryckt form skickar vi den mot faktisk porto och emballagekostnad, samt en administrationsavgift 30 kronor oavsett antal. Max antal 10 stycken. Fler efter överenskommelse info [at] prestationsprinsen.se

Har du frågor på innehållet eller vill komma i kontakt med oss för föreläsningar eller konsulttjänster rörande Problematisk skolfrånvaro kontakta rapportförfattare
Aggie Öhman o7o 553 85 48 eller aggie [at] prestationsprinsen.se

Faktaunderlag för rapporten

Våren 2016 har TNS Sifo, på uppdrag av Prestationsprinsen undersökt total frånvaro i grundskolan under höstterminen 2015.  TNS Sifo undersökningen kompletterades med ett 10-tal djupintervjuer och samtal genomförda av Prestationsprinsen med skolpolitiker, skolchefer, ansvariga för närvaroteam, rektor och ungdomar med erfarenhet av stor och långvarig frånvaro.

Du kan ladda ner TNS Sifos undersökning här: prestationsprinsen_sifo_problematisk_franvaro_2016

Har du frågor om TNS Sifos undersökning kan du kontakta Jennie.Bacchus.Hertzman [at] tns-sifo.se

Rapportens övergripande slutsater är:

 1. Även anmäld frånvaro måste följas upp och analyseras.  Det finns mycket problematisk och omfattande frånvaro inom den giltiga. Och den får liknande konsekvenser oavsett orsak, eleven halkar efter i skolarbetet och tappar ofta det sociala umgänget.
  ooo
 2. Undersökningen indikerar många elever med stor frånvaro. Undersökningen indikerar att över 50 000 elever (skolors svar), förmodligen 70 000 elever (kommuners svar),  i mellanstadiet och högstadiet har en omfattande frånvaro i Sverige idag, över 14 000, eller 18 000, av dem har en frånvaro på över 20 % och mer än 38 000/50 000 har en frånvaro på 10–19 %. Tidigare undersökningar visar att en del av dessa inte alls går till skolan under lång tid, så kallade ”hemmasittare”. Detta trots att vi både har skolplikt och att alla barn i Sverige har rätt till grundläggande utbildning i allmän skola.
  ooo
 3. Det fria skolvalet kan påverka elevens rätt till utbildning. Enligt skollagen ska hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i deras grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. Av kommunerna i vår undersökning är det bara drygt hälften som samlar in statistik över närvaron i sina kommunala skolor. Bara 12 % samlar in statistik från friskolor i kommunen, vilket kan bero på olika lagtolkningar om vad kommunen kan kräva av friskolan. 83 % svarar att de säkerställer att alla barn fullgör sin skolplikt. Men nästan två tredjedelar, 64 %, av kommunerna samlar inte någon statistik över frånvaron bland skolpliktiga barn som fullgör sin skolplikt utanför kommunen. Lägg till att 18 % är tveksamma/eller inte vet om de gör det. Det verkar vara potentiellt möjligt att elever med problematisk skolfrånvaro utanför kommunens egna skolor missas. Detta trots att kommunen enligt lag har ett ansvar för att alla skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt.
  ooo
 4. Uppföljningen av skolfrånvaron kan förbättras. 80 % av skolorna och 54 % av kommunerna i vår undersökning samlar in statistik över frånvaro. Så gott som alla skolor och kommuner följer upp problematisk frånvaro (99 %). Det betyder att nästan hälften av kommunerna förlitar sig på annan information än egen statistik eller information från annan aktör, till exempel skolorna själva, för att upptäcka problematisk frånvaro. Vi ställer oss frågan hur frånvaron som angetts kan vara så stor då 99 % följer upp och agerar? Ingen officiell statistik samlas på nationell nivå, det tycker vi borde ske i fortsättningen. Vet vi att, och i vilken omfattning, våra barn går i skolan?
  ooo
 5. Skolor och kommuner saknar stöd och riktlinjer i frånvaroarbetet. 71 % av kommunerna och 63 % av skolledarna anser inte att riktlinjer för arbetet med problematisk skolfrånvaro från skolmyndigheterna är tillräckligt tydliga. 62 % av kommunerna och 65 % av skolledarna får inte fullt ut det stöd de skulle behöva. Bara 24 % av de tillfrågade skolledarna tycker att de helt och hållet får det stöd de behöver från sin kommunala förvaltning. Såväl kommuner som skolor anser sig ha behov av stöd och riktlinjer i sitt arbete med problematisk skolfrånvaro, som skolmyndigheterna eller den kommunala huvudmannen/ förvaltningen inte tillgodoser.

kurs prestationsprinsenVi arbetar på många sätt med problematisk skolfrånvaro – lär av oss!

Utbildningar, konferenser, workshoppar, föreläsningar och konsulting för att utveckla era arbetssätt. Läs mer om vad som är På gång och om Våra tjänster.