Konferens om problematisk skolfrånvaro för nämndpolitiker, förvaltningschefer m.fl

Hemmasittare – vi är inte så förtjusta i ordet. Vi vill gärna tala om problematisk skolfrånvaro. Eller ännu hellre om hur närvaro är grundläggande för att öka måluppfyllelse i skolan och faktiskt minska psykisk ohälsa.

Om ni som huvudman tidigt identifierar problematisk skolfrånvaro och åtgärdar den, minskar framtida kostnader för insatser att hjälpa elever tillbaka till skolan. Genom att ni deltar vid konferensen är vår förhoppning att fler elever når utbildningens mål, ökad behörighet till gymnasieskolan och en mer hälsofrämjande skolmiljö för både elever och lärare.

  • Förebygg skolmisslyckanden och minska skolkostnader genom att arbeta systematiskt med elevfrånvaro i er kommun.
  • Skaffa er kunskap om vad som krävs för att få överblick, kunna analysera, sätta in, samt följa upp relevanta åtgärder på nämnd-, förvaltning- och skolnivå.
  • Minska frånvaron och  leder till ökad måluppfyllelse och förebygger psykisk ohälsa
  • Bli insatt i lagändringarna kring skolplikt. Vi går igenom vad som är hemkommunens, huvudmannens och rektors ansvar vid skolfrånvaro

Konferensprogram 4 april 2019 om skolfrånvaro

Förutom föreläsningarna, stannar vi upp under dagen för att reflektera och ge tillfälle till frågor. Vi kopplar till forskning och praktisk erfarenhet.

Vikten av elevers närvaro – gör vi allt vi kan?
Vi lyfter det viktigaste i betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agerasamt rapporten Skolans tomma stolar – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan. Vi talar om framgångsfaktorer, både de som kommit på plats nationellt genom lagändringarna 2018 och de som vi fortfarande arbetar för. Vi redovisar frånvarostatistik och utveckling av skolresultat. Dessutom övergripande om hur kommuner och skolor arbetar med frånvaron, från statistik och analys till hur arbetet är uppbyggt. Aggie Öhman och Malin Gren-Landell

En övergripande modell för strukturerat arbete
med
frånvaro på huvudmannanivå
Modellen Aggie arbetat fram lägger stor vikt vid identifiering, kartläggning och uppföljning. Delar som är svåra och ofta brister. Ni får tips om vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera frånvaro som kan bli problematisk. Vanliga riskfaktorer tas upp översiktligt och hur man tar stöd i dessa för en strukturerat och för den unika eleven relevant kartläggning. Modellen utgår från löpande utvärdering, vilket förhindrar att uppföljning bara blir något som görs på slutet. Modellen kopplas till de frånvarotrappor som finns i många kommuner. Aggie Öhman

Juridiken kring skolfrånvaro. Få koll på aktuella lagändringar kring skolplikt och vad som är hemkommunens, huvudmannens och rektors ansvar vid elevfrånvaro. Simon Jernelöv, JP Infonet

Närvarolyftet – hur huvudmannen skapar förutsättningar
för en närvarofrämjande
skola
Huvudmannen har ansvar för uppgifter som kan förebygga frånvaro. Men hur kan det arbetet ske rent konkret? Det handlar bland annat om rutiner och struktur för överlämningar vid skolövergångar, rektors anmälan om utredning av frånvaro, uppföljning av särskilt stöd, former för samverkan och välfungerande rutiner arbete med kränkningar, tillgänglig lärmiljö och studie- och yrkesvägledning. Malin tar upp erfarenheter, tips och tankar utifrån sin roll som statlig utredare och tjänsteperson vid skolförvaltning. Malin Gren Landell

Skolutveckling som förebygger elevfrånvaro, skolmisslyckanden
och psykisk ohälsa

Behandlar hur målstyrda insatser, utvärdering och en socioekonomisk modell för närvaroarbetet kan hjälpa huvudmannen att utveckla skolan.
Aggie Öhman och Malin Gren-Landell

Möjligt att välja till: Ert arbete med skolfrånvaro, workshop – 5 april 2019

Till vår workshop dagen efter konferensen tar ni med er ert nuvarande arbetssätt, processer och rutiner för skolfrånvaro och elever med problematisk frånvaro. Vi dyker lite djupare i vad som behöver vara på plats för att en huvudmans arbete ska bli effektivt och nå de mål vi diskuterat på konferensen. Goda exempel på arbete med elevfrånvaro kommer att visas. Ni ges tillfälle att diskutera de utmaningar och förändringar ni står inför. Vi ger er feedback och tankar. En interaktiv dag!

Föreläsare och konferensledare

Malin Gren Landell, forskare och psykolog, tidigare regeringens särskilda utredare av skolfrånvaro och ansvarig för SOU Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Aggie Öhman, civilekonom, föreläsare, utbildare, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan. Grundare av Prestationsprinsen.

Simon Jernelöv, jurist, arbetar med rådgivning inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen, som expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bland annat utbildningsdepartementet.

Fakta

Kostnad: 3 200 kr för enbart konferens. 6200 kr för konferens och workshop  (priser exklusive moms). Fika och lunch ingår.
Betalningssätt: Faktura som skickas efter anmälan nedan. Om ni anger felaktig faktureringsadress eller glömmer betala tillkommer 100 kr i administrationsavgift. Betalning inom 30 dagar. Alternativt direkt till bankgiro 5744-0497 eller swisha till
123 555 9141, Öhman Institutet. Ange namn & telefonnummer.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in om för få deltagare. Meddelas senast 21 mars.
Arrangör: Alla i Skolan, Öhman Institutet och Prestationsprinsen
Kontakt: Aggie Öhman o7o 553 85 48, aggie @prestationsprinsen.se eller Malin Gren Landell, o76 16o 39 80 malin @grenlandelliskolan.se
Var: The Park, Hälsingegatan 49 i Stockholm
När: 4/5 konferens kl. 9 – 17, 5/4 workshop kl 8.45 – 14.15
Inbjudan som pdf: Inbjudan konferens skolfrånvaro april 2019
Detaljerat programProgram konferens skolfrånvaro huvudmän 

Anmälan 

Vi hanterar anmälningarna manuellt. Bekräftelse kan dröja någon dag.

 

Annonser