Konferens om problematisk skolfrånvaro för nämndpolitiker, förvaltningschefer m.fl

Hemmasittare – vi är inte så förtjusta i ordet. Vi vill gärna tala om problematisk skolfrånvaro. Eller ännu hellre om hur närvaro är grundläggande för att öka måluppfyllelse i skolan och faktiskt minska psykisk ohälsa.

Om ni som huvudman tidigt identifierar problematisk skolfrånvaro och åtgärdar den, minskar framtida kostnader för insatser att hjälpa elever tillbaka till skolan. Genom att ni deltar vid konferensen är vår förhoppning att fler elever når utbildningens mål, ökad behörighet till gymnasieskolan och en mer hälsofrämjande skolmiljö för både elever och lärare.

  • Förebygg skolmisslyckanden och minska skolkostnader genom att arbeta systematiskt med elevfrånvaro i er kommun.
  • Skaffa er kunskap om vad som krävs för att få överblick, kunna analysera, sätta in, samt följa upp relevanta åtgärder på nämnd-, förvaltning- och skolnivå.
  • Minska frånvaron och  leder till ökad måluppfyllelse och förebygger psykisk ohälsa
  • Bli insatt i lagändringarna kring skolplikt. Vi går igenom vad som är hemkommunens, huvudmannens och rektors ansvar vid skolfrånvaro

Konferensprogram 4 april 2019 om skolfrånvaro

Förutom föreläsningarna, stannar vi upp under dagen för att reflektera och ge tillfälle till frågor. Mer exakt program med tider osv. kommer senast i januari. Vi uppdaterar här eftersom.

Nuläget i Sverige och varför elevers närvaro är så viktig på era skolor och nationellt. Vi utgår från den statliga utredningen ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”, som Malin var ansvarig för och ”Skolans tomma stolar – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan” som Aggie skrivit. Vi kopplar till forskning och goda exempel.
Aggie Öhman och Malin Gren-Landell

En övergripande modell för strukturerat arbete med frånvaro på huvudmannanivå. Vi tar upp vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera problematisk frånvaro, samt skapa ett proaktivt och objektivt arbetssätt på nämnd-, förvaltning- och skolnivå. Aggie Öhman

Juridiken kring skolfrånvaro. Föreläsare annonseras inom kort.

Hur huvudmannen skapar förutsättningar för en närvarofrämjande skola. System för frånvaroregistrering, tillgängliga lärmiljöer och kunskap hos skolpersonal om riskfaktorer för frånvaro krävs för ett gott närvaroarbete. Huvudmannen kan skapa förutsättningar för att säkra att skolenheterna har en närvarofrämjande skolmiljö. Malin Gren-Landell

Minskade kostnader, ökad måluppfyllelse och psykisk hälsa för era elever genom ert arbete med frånvaron. Aggie Öhman och Malin Gren-Landell

Möjligt att välja till: Ert arbete med skolfrånvaro, workshop – 5 april 2019

Till vår workshop dagen efter konferensen tar ni med er ert nuvarande arbetssätt, processer och rutiner för skolfrånvaro och elever med problematisk frånvaro. Vi dyker lite djupare i vad som behöver vara på plats för att en huvudmans arbete ska bli effektivt och nå de mål vi diskuterat på konferensen. Goda exempel på arbete med elevfrånvaro kommer att visas. Ni ges tillfälle att diskutera de utmaningar och förändringar ni står inför. Vi ger er feedback och tankar. En interaktiv dag!

Föreläsare och konferensledare

Malin Gren Landell, forskare och psykolog, tidigare regeringens särskilda utredare av skolfrånvaro och ansvarig för SOU Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Aggie Öhman, civilekonom, föreläsare, utbildare, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan. Grundare av Prestationsprinsen.

Fakta

Kostnad: 3 200 kr för enbart konferens. 6200 kr för konferens och workshop  (priser exklusive moms). Fika och lunch ingår.
Betalningssätt: Faktura som skickas efter anmälan nedan. Om ni anger felaktig faktureringsadress eller glömmer betala tillkommer 100 kr i administrationsavgift. Betalning inom 30 dagar. Alternativt direkt till bankgiro 5744-0497 eller swisha till
123 555 9141, Öhman Institutet. Ange namn & telefonnummer.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in om för få deltagare. Meddelas senast 21 mars.
Arrangör: Alla i Skolan, Öhman Institutet och Prestationsprinsen
Kontakt: Aggie Öhman o7o 553 85 48, aggie @prestationsprinsen.se eller Malin Gren Landell, o76 16o 39 80 malin @grenlandelliskolan.se
Var: The Park, Hälsingegatan 49 i Stockholm
När: 4/5 konferens kl. 9 – 17, 5/4 workshop kl 8.45 – 14.15
Informationen som pdf: Konferens skolfrånvaro april 2019

Anmälan 

Vi hanterar anmälningarna manuellt. Bekräftelse kan dröja någon dag.

 

 

Annonser