Ny rapport: Skolans tomma stolar – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan

Idag 13 september lanseras vår rapport om problematisk skolfrånvaro ”Skolans tomma stolar  – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan”. Den har kommit till med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Våra övergripande slutsater är:

 1. Även anmäld frånvaro måste följas upp och analyseras. Det räcker inte att följa upp den oanmälda. Det finns mycket problematisk och omfattande frånvaro inom den giltiga. Och den får liknande konsekvenser oavsett orsak, eleven halkar efter i skolarbetet och tappar ofta det sociala umgänget.
  ooo
 2. Undersökningen indikerar många elever med stor frånvaro. I vår undersökning anger kommuner och skolor att den totala frånvaron (anmäld och oanmäld) ökar för varje årskurs och är störst i årskurs 9. Skolledarna anger att 12 % av eleverna i årskurs 9 är frånvarande mer än 10 %, kommunerna anger 17 %. Undersökningen indikerar att över 50 000 elever (mellanstadiet och högstadiet) har en stor frånvaro i Sverige idag, över 14 000 av dem har en frånvaro på över 20 % och mer än 38 000 har en frånvaro på mellan 10–19 %. Tidigare under- sökningar visar att en del av dessa inte alls går till skolan under lång tid, så kallade ”hemmasittare”. Detta trots att vi både har skolplikt och att alla barn i Sverige har rätt till grundläggande utbildning i allmän skola. Följdfrågan blir om Sverige idag säkerställer alla barns rätt till utbildning.
  ooo 
 3. Det fria skolvalet kan påverka elevens rätt till utbildning. Utifrån ett barnrättsperspektiv borde det fria skolvalet inte påverka möjligheten för en elev att få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Enligt skollagen ska hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i deras grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. Av kommunerna i vår undersökning är det bara drygt hälften som samlar in statistik över närvaron i sina kommunala skolor. Bara 12 % samlar in statistik från friskolor i kommunen, vilket kan bero på olika lagtolkningar om vad kommunen kan kräva av friskolan. 83 % svarar att de säkerställer att alla barn fullgör sin skolplikt. Nästan två tredjedelar, 64 %, av kommunerna samlar inte någon statistik över frånvaron bland skolpliktiga barn som fullgör sin skolplikt utanför kommunen. Lägg till att 18 % är tveksamma/eller inte vet om de gör det. Det verkar vara potentiellt möjligt att elever med problematisk skolfrånvaro utanför kommunens egna skolor missas. Undersökningen visar också att kommunerna i relativt låg grad låter friskolor ta del av deras stödjande arbete kring frånvaro (34 %). Detta trots att kommunen enligt lag har ett ansvar för att alla skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt. Frågan utifrån detta är om det stödjande arbetet ska ses som stöd till skolan eller borde det kanske ses som en insats för att säkerställa rätten till utbildning för alla barn i kommunen, oavsett skolval.
  ooo 
 4. Uppföljningen av skolfrånvaron kan förbättras. Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola fullgör sin skolgång enligt skollagen. 80 % av skolorna och 54 % av kommunerna i vår undersökning samlar in statistik över frånvaro. Så gott som alla skolor och kommuner följer upp problematisk frånvaro (99 %). Det betyder att nästan hälften av kommunerna förlitar sig på annan information än egen statistik eller information från annan aktör, till exempel skolorna själva, för att upptäcka problematisk frånvaro. Vi ställer oss frågan hur frånvaron som angetts kan vara så stor då 99 % följer upp och agerar? Kan det vara så att det sätt skolor och kommuner arbetar på inte riktigt fungerar? Ingen officiell statistik samlas på nationell nivå, det tycker vi borde ske i fortsättningen. Vet vi att, och i vilken omfattning, våra barn går i skolan?
  ooo 
 5. Skolor och kommuner saknar stöd och riktlinjer i frånvaroarbetet. 71 % av kommunerna och 63 % av skolledarna anser inte att riktlinjer för arbetet med problematisk skolfrånvaro från skolmyndigheterna är tillräckligt tydliga. 62 % av kommunerna och 65 % av skolledarna får inte fullt ut det stöd de skulle behöva. Bara 24 % av de tillfrågade skolledarna tycker att de helt och hållet får det stöd de behöver från sin kommunala förvaltning. Såväl kommuner som skolor anser sig ha behov av stöd och riktlinjer i sitt arbete med problematisk skolfrånvaro, som skolmyndigheterna eller den kommunala huvudmannen/ förvaltningen inte tillgodoser.

Här kan du ladda ner hela rapporten. Har du frågor på innehållet eller vill komma i kontakt med oss för föreläsningar eller konsulttjänster inom Problematisk skolfrånvaro kontakta rapportförfattare Aggie Öhman o7o 553 85 48 eller aggie [at] prestationsprinsen.se

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Skolpojkarna, ny skolserie av Utbildningsradion, UR

ur_skolpojkarna
I morse var vi på förhandsvisning av UR:s ny serie Skolpojkarna. Den kommer att sändas på onsdagar kl 22, men släpptes på UR Play idag. Vi gillar att detta ämne lyfts.

Pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Varje år redovisar vi statistik på Hemmasittardagen, bland annat skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor. Och den har bara ökat senaste åren. Vi lyckas inte med killarna. Killar i Sverige har i snitt 26 meritpoäng lägre än tjejerna. I serien får vi följa elever och lärare i Skrantaskolans årskurs nio under ett år. Där är skillnaden mellan killar och tjejer 55 meritpoäng!

Med serien ska vi tittare, hoppas UR och skriver i ett pressmeddelande.

… få en djupare förståelse för varför resultatet ser ut som de gör.

Nja, jag vet inte… Det hade nog behövts lite mer analys i programmet eller i någon panel efteråt för att någon ska få en djupare förståelse. I pressmeddelandet säger också redaktionschef Anna Maria Thunman:

Med Skolpojkarna vill vi lyfta frågan om Sveriges framtid, och skolans, politikernas och föräldrarnas roll för lärande och utveckling. Programmet är en viktig påminnelse om att skolan är allas ansvar.

Prestationsprinsen har ju regelbundet lyft killkrisen eller pojkkrisen som den också kallas, internationellt säger man boys crisis om detta att killarna når sämre resultat i skolan, mår allt sämre, diagnostiseras oftare och tar oftare livet av sig än tjejer med mera. Vart är vi på väg(!), för att citera ett annat TV-program.

Programmet gjorde mig lite upprörd faktiskt, en lärare säger i början ”vi kan ju inte rädda alla”. En annan pedagog får fram oerhört tydligt att eleverna inte tillgodogjort sig momentet atomfysik alls, ingen kan svara på hans frågor. För att synliggöra eländet ger han dem ett oförberett prov, skriv ner allt du kan om atomfysik på ett tomt papper. Papprena förblir tomma i stort sett. Beviset på att de inte lärt sig något och det håller inte konstaterar han. Hm, man kan ju också undra om det håller att en vuxen människa utbildad i pedagogik och fysik inte lyckats lära ut något …

Ja, jag tycker de gick lite hårt åt grabbarna. Att inte kunna rabbla ur sig sin kunskap på ett blankt papper med en sådan otydlig uppgift och TV-kameror i gång är inte konstigt, alldeles oavsett om de hade tillgodogjort sig all undervisning eller ej. Och det lyftes med all önskvärd tydlighet att pojkarna ”inte orkade” när lärarna försökte få igång dem.

Men hallå, ”orka” är väl det vanligaste svaret på alla frågor till ungdomar. Det kan betyda jag är orolig för min mamma, jag fattar inte, jag har svårt att koncentrera sig, min hund dog och mina föräldrar ska skilja sig, det här är så lätt att jag blir helt omotiverad, jag ligger efter och ingen hjälper mig ikapp, jag har svårt med finmotoriken och vill skriva på dator, tjejen gjorde slut, jag kan inte lugna mig, jag är aldrig bjuden på festerna, det går dåligt i LOL, fast jag försöker suckar bara lärarna över det jag inte gjort eller gjort fel osv.

Ser fram emot kommande avsnitt då förhoppningsvis en del av dessa ganska kategoriska perspektiv blir mer nyanserat. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.

 

Publicerat i pojkkrisen, Samhälle, skola, Skolan, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Var femte kommun säkerställer inte barns rätt till utbildning.

70 000 barn har en frånvaro över 10 % i Sverige, av dem är 18 000 borta mer än 20 % om de svar kommunerna gett i vår undersökning gäller för hela landet.
Hur kan de vara så många! Alla barn har rätt till utbildning och en skolplikt…

Kommuner ska ge och säkerställa alla barns rått till utbildning. Våra siffror visar att det finns anledning att var lite orolig anser vi.  Dessutom, ur ett barnrättsperspektiv ska inte det fria skolvalet minska möjligheten för en elev att få sin rätt till utbildning tillgodosedd och säkerställd. Det ska inte heller påverkas av att en elev går i annan skola än den egna hemkommunens av andra skäl t.ex specialskola, särskola i annan kommun eller sameskola.

Enligt skollagen ska hemkommunen säkerställa att skolpliktiga barn som inte går i deras grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. De har inte bara sitt huvudmannaansvar. De har ansvar för alla barn i kommunen.
Av kommunerna i vår undersökning är det:

 • 83 % som svarar att de har kontrollsystem eller -rutiner som säkerställer att alla skolpliktiga barn i kommunen fullgör sin skolplikt.
  Nästan en femtedel säkerställer inta alla barns rätt till utbildning!
 •  54 % samlar eller får löpande statistik gällande elevfrånvaro i sina kommunala skolor.
  Nästan hälften har alltså inte frånvarostatistik.
 • Bara 12 % samlar in statistik från friskolor i kommunen, vilket i och för sig kan bero på olika lagtolkningar om vad kommunen kan kräva av friskolan.
  Nästan 90 % av kommunerna samlar inte frånvarostatistik från de friskolor kommunens elever går på.
 • Nästan två tredjedelar, 64 %, av kommunerna samlar eller får löpande statistik över frånvaron bland skolpliktiga barn som fullgör sin skolgång utanför kommunen. Lägg till att 18 % är tveksamma/eller inte vet om de gör det.
  En tredjedel av kommunerna har inte frånvarostatistik på sina elever som fullgör sin skolgång utan för kommunen.

Bara det faktum att nästan 20 % inte har kontrollsystem eller -rutiner som säkerställer att alla skolpliktiga barn i kommunen fullgör sin skolplikt är oroande i sig. De övriga siffrorna gör det bara mer oroande.

Så varför räcker det inte att skolor hör av sig om någon elev har stor frånvaro eller att kommunen hör av sig till skolorna för att följa upp regebundet. Desutom finns det ju svårigheter i att medborgare inte alltid är folkbokförda där de bor, är nyanlända med mera. Det kan också finnas oklarheter i vad hemkommunen kan kräva i rapportering från andra skolor än sina egna. Dessa skolor kan också ha andra sätt att redovisa och följa upp närvaron.

Jo, för att vi ska ha kontroll över frånvaron i svenska skolor som måste vi följa upp regelbundet och på samma sätt i hela landet. Vi måste enas om definitioner och gränser som ska följas upp. Vi måste samla detta på nationell nivån som annan skolstatistik. Det behövs statistik och obligatorisk rapportering vid vissa givna nivåer.

Insamling och analys av närvarostatistik, är ett verktyg, ett medel att målstyra och att kunna påvisa att mål nås, att insatser är effektiva, vilket borde vara till nytta i skolans dagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Statistik skapar transparens. jämföbarhet och möjlighet att målstyra och följa upp våra insatser för att fränmja närvaro och förebygga frånvaro. Att lita på att rektorer eller andra hör av sig, eller att någon inom den kommunala förvaltningen eller hos annan huvudman följer upp skapar rättsosäkerhet. Statistik är enda sättet att säkerställa alla barns rätt till utbildning. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.

Mer om rapporten Skolans tomma stolar  – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan som vi tagit fram med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Publicerat i barn, friskola, skola, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Större skolfrånvaro i skolor med många elever

Den 13 september lanserades Prestationsprinsens rapport om problematisk skolfrånvaro ”Skolans tomma stolar  – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan”. Den har kommit till med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Vi kom fram till att frånvaron ökar markant med skolans storlek.

 • För elever med över 20 procent frånvaro i årskurs 9 så ökar den från ca 1 % i skolor med mindre 100 elever till närmare 5 % i skolor med över 200 elever! 5 gånger större frånvaro!
 • I årskurs 8 går den 20 procentiga frånvaron från knappt 2 % om mindre än 100 elever till nästan 4 % om mer än 200 elever, en fördubbling!
 • Tittar vi på den lägre frånvaron, 10-19 % i årskurs 9, så ökar frånvaron från knappt 2 % till drygt 9 %!

deåvarons variation med skolans storlek

I samband med att vi skrev vår rapport intervjuade vi ungdomar och experter för att komplettera TNS Sifo undersökningen. Att frånvaron är större i skolor med många elever bekräftas av några av våra djupintervjuer, men inte av alla. Enligt Adolfsson (2014) går det att statistiskt säkerställa att elever på större skolor generellt sett har en högre grad av frånvaro och att det är vanligare med avhopp (sammanställningen täckte även gymnasieåldern) än på mindre skolor. Vidare fann också Adolfsson att flera studier pekar på att elevers närvaro, graden av skolavhopp, elevers känsla av samhörighet och delaktighet och engagemang för sitt skolarbete på ett generellt plan tenderar att gynnas av den mindre skolan. Samtidigt betonar Adolfsson att frågan om vad som ligger bakom skolmisslyckande är alltför komplex vilket gör det problematiskt att isolera skolstorleken som en oberoende faktor.

I rapporten lyfter Aggie Öhman att tänkbara orsaker till mer frånvaro i stora skolor kan vara att det blir en större anonymitet bland många elever, gemenskapen delas upp i mindre grupper, det blir oftare en stökig och bullrig miljö, det blir kanske svårare för skolpersonalen att känna igen, skapa relation och komma ihåg elevernas situation och behov. Det ställs större krav på ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete kring till exempel anpassningar och särskilt stöd. Detta styrks av Adolfsson (2014) som konstaterar att den sociala sammanhållningen på en mindre skola är större, det är enklare att skapa nära relationer för både elever och lärare, vilket skapar större förutsättningar för lärare att engagerar sig i sina elevers lärande. Vidare menar Adolfsson att det också kan finnas ett socialt tryck i de mindre skolorna som gör det svårare för elever att inte närvara. I en av djupintervjuerna framhöll en av de ansvariga för ett närvaroteam att de mindre skolorna i deras kommun ofta låg i villaområden medan de stora skolorna ligger i förortsområden. De var inte säkra på om den större frånvaron i skolor med många elever verkligen berodde på storlek eller socioekonomisk bakgrund eller något helt annat.

På  kurvorna i vår undersökning har mellanstadiet har en avvikande kurva från övriga årskurser. Det kan finnas flera förklaringar till det. En kan vara att man i en stor skola kanske har mer fokus på de yngre årskurserna för man vet att många yngre elever, även utan någon problematik, kan uppleva mycket folk, äldre barn, hög ljudmiljö med mera, som utmanande. Man kan eventuellt i högre grad skydda och kompensera mellanstadieeleverna.

Det finns åtminstone en stor fördel med mindre skolor. Frånvaron är lägre. Närvaro är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och därmed lära sig mer, kanske också bättre betyg. Ska vi kanske börja diskutera frånvaro och skolstorlek?
För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Du kan läsa mer om och ladda ner rapporten här

Publicerat i barn, Politik, Samhälle, skola, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Du missar väl inte vår rapport om frånvaro i skolan ”Skolans tomma stolar”?

20160912_140944

Den 13 september lanserade vi vår rapport  och presenterade de viktigaste delarna och slutsatserna i Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor
arbetar med frågan. En delrapport presenterades i Almedalen i somras. Här kan du läsa mer om och ladda ner hela rapporten.

Vi berättade bland annat om att

 • giltig frånvaro också kan vara problematisk,
 • frånvaron verkar vara hög i svenska grundskolor,
 • kommunen har ett långtgående ansvar för alla barns rätt till utbildning,
 • det fria skolvalet kan påverka barns rätt till utbildning,
 • varför det behöver föras statistik över frånvaron på skol-, kommun/huvudmanna- och nationell nivå,
 • varför det är viktigt att följa upp både anmäld och oanmäld frånvaro,
 • att arbetet med frånvaro inte riktigt verkar fungera bra,
 • vad vi kanske borde förändra
 • och lite till.

Lansering av rapport om skolfrånvaro

Morgonen såg ut så här:
7.45      Frukost och registrering
8.15       Introduktion av Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
8.20      TNS Sifo redogjorde för undersökningen som ligger till grund för rapporten
8.50      Aggie Öhman, rapportförfattare berättade om de viktigaste slutsatserna
9.20      Ett samtal mellan regeringens särskilda utredare av problematisk elevfrånvaro                       Malin Gren-Landell och Aggie Öhman om slutsaterna i rapporten, samt Lena Hök                  bidrog med viktiga kopplinga till Idéer för livets arbete mot socialt utanförskap.
9.40     Uppsummering
9.45     Slut

Är du intresserad av att veta mer om rapporten, gå en av våra utbildningar för huvudman eller personal, få en skräddarsydd utbildning, behöver stöd i ert arbete med att få till mer effektivt arbete med frånvaron eller kanske en föreläsning. Hör av er! Kontakt

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Tankar om fyra huvudpunkter i Skolverkets nya rapport om tillgängliga lärmiljöer. Vad är nytt!?

Skolverkets rapportTillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning. Ja, det är namnet på den rapport som nyligen kom från Skolverket. Så här börjar den:

Skolverkets övergripande slutsats är att många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö. Samtidigt visar studien att alltför många huvudmän och skolor i realiteten inte ger tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska vara pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för elever med funktionsnedsättning.

Tror att vi lätt hade kunnat plocka fram det mesta av innehållet från tidigare rapporter och forskning. Jag har inte läst hela rapporten, men skummat och läst sammanfattning. Lätt besviken. Att det krävs diagnos för att få särskilt stöd, att kommunerna arbetar hårt med något de kallar ”inkludering” (som ofta är fysisk flytt av elever in i större sammanhang, utan att anpassat och tagit fram rätt särskilt stöd), att det är en brist på personal med gedigen specialpedagogisk kompetens osv. Inget nytt! Titta på Skolinspektionens rapporter och tillsyn, titta på Barnombudsmannens rapport Respekt, titta på intresseförbundens skolrapporter t.ex. Autism & Aspergerförbundet, titta in på facebookgrupper som Barn i Behov och liknande… Samtidigt är det bra att få läget beskrivet svart på vitt hur dåligt det fortfarande fungerar på många skolor.

Diagnos avgör ofta om eleven beviljas särskilt stöd eller inte, det lyfter 50 procent av de intervjuade. Så får det inte vara, det strider mot lagen. Skolverket skriver att det finns ”en stark medvetenhet om att skollagen och andra regelverk inte ställer krav på diagnos”. Men lika fullt är det så. Men är det här någon nyhet? Knappast.

Problemet med inkludering. Enligt skollagen ska elever i första hand gå i den klass de tillhör. Rapporten konstaterar att två av tre kommuner försöker minska användningen av särskilda undervisningsgrupper och låter fler elever med stödbehov gå i sin vanliga klass. Det här är också något vi vetat länge, som också fått fruktansvärda konsekvenser för enskilda elever och familjer. För man måste börja i rätt ända. Först skapa en inkluderande skola och sen flytta barn och ungdomar från särskilda undervisningsgrupper och resursskolor till ordinarie klass.

Bristen på speciallärare och specialpedagoger är ett problem och det får konsekvenser för funktionsnedsatta elevers skolgång. Det finns inte kompetens att möta elever och lärares behov säger fyra av tio huvudmän, specialpedagoger och speciallärare. Här kan man ju tycka att det är befogat med en fundering kring vad är specialpedagogik och vad är vanlig pedagogik. Vi ser att åtgärdsprogram ofta innehåller allmänna behov som tydliga instruktioner, bättre kommunikation med hemmet, lugn och ro vid eget arbete, gärna både muntliga och skriftliga instruktioner osv. Allmängiltiga och underlättar för väldigt många fler än de med funktionsnedsättningar!

I sin sammanfattning konstaterar Skolverket att

…skolhuvudmännen inte i tillräcklig grad styr och följer upp hur skolsituationen fungerar för elever med funktionsnedsättning. Funktionshinderperspektivet är i alltför liten utsträckning en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorer samt specialpedagoger och speciallärare gör vidare så pass olika bedömningar av hur huvudmannens styrning fungerar avseende elever med funktionsnedsättning att Skolverket kan konstatera att styrningen behöver förbättras hos åtskilliga huvudmän.

Jamen det låter som en bra idé och något att ta tag i, omedelbart. Men kanske inte stanna vid arbetet för att minska funktionshindren för funktionsnedsatta. Vi behöver få till en inkluderande lärmiljö även för särbegåvade, högsensitiva, oroliga, blyga, stressade med flera. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Publicerat i adhd, Aspergers syndrom, Autism, Funktionsnedsättningar, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Skolan, Skolrätt | 1 kommentar

Repris: 15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Det som är nödvändigt för några, hjälper många och stör ingen… Det är inte ett besvärligare sätt att arbeta, det är ett annat sätt att tänka! 

Och är åtgärdsprogram för mycket administration? Eller blir det jobbigt för att vi arbetar fel med det, fel innehåll och en massa oväsentligt? Skriver åtgärdsprogram för barn istället för skolan!? Har pedagoger rätt stöd? Mallar, checklistor, återvinning av åtgärder… Har ni provat att upprätta klassdokument?

Skolinspektionen konstaterar gång på gång att åtgärdsprogrammen och det särskilda stödet brister, det har inte fokus på den enskildes behov, men fokuserar ändå för mycket på fel hos den enskilde eleven och för lite på vad skolan kan göra bättre. Och det slarvas ofta med tidplan och vem som är ansvarig. Och sällan sker någon uppföljning och utvärdering…
Jag har sett så många åtgärdsprogram som börjar med långa redogörelser av elevens skolhistoria, eventuell sjukdomshistoria, problembeteenden och jag vet inte vad.

Men ganska lite om orsakerna till de problem och/eller problembeteenden som förorsakat åtgärdsprogrammet… Orsaken till att det uppstår problem i mötet mellan elev och skola. För det är ju skolan som måste hitta stöd och hjälpmedel för eleven, samt anpassa till elevens förutsättningar. Aldrig eleven till skolans. I Skolverkets allmänna råd om arbetet med åtgärdsprogram står det:

”skolmiljön där eleven ingår i har betydelse för deras behov av särskilt stöd”

En inkluderande, strukturerad och förutsägbar miljö minskar behovet av särskilt stöd… och minskar administrationen… men det kan behövas extra anpassningar eller särskilt stöd och åtgärdsprogram.

15 konkreta tips för mer användbara åtgärdsprogram:

 1. Ta med eleven – glöm inte att tala med eleven. De vet ofta precis vad det är som inte fungerar. De har inte alltid lätt att uttrycka det. Men om någon de har förtroende för tar sig tid att sitta ner i lugn och ro brukar det komma. Här går det alltför ofta prestige i saken. Om mentorn inte klickar med eleven så är det så. Har eleven lätt för att tala med en lärare han eller hon inte har, men som hen brukar småprata med på bussen, då är det kanske den läraren som ska ta samtalet! Har skolsituationen blivit ohållbar, kanske vi har en hemmasittare, då har ofta eleven tappat förtroendet för skolan och kanske till och med vuxna i allmänhet. Då är det svårt. Om föräldrarna har en bra relation med sitt barn, så gå genom dem. Utan prestige och med stor respekt för deras kunskap om sitt barn.
 2. Ta inte med eleven – I stora möten är det oftast bra att eleven inte är med. Sitta där och vara ett objekt i form av ett problem som ska lösas, ensam bland alla vuxna, är oftast ingen särskilt inspirerande miljö …
 3. Stora möten – ibland behövs många deltagare för att nå optimal samverkan mellan alla som är med och försöker hjälpa eleven till en bättre skolsituation: rektor, mentor, specialpedagog, elevhälsa, föräldrar, vården t.ex. BUP, kommunen t.ex elevstöd eller socialen, kanske ännu fler.
 4. Små möten – för att få eleven delaktig kan det ofta vara bra att ha små möten. Eleven och någon som den litar och har förtroende för kanske mentor, kanske bara en lärare som fått till en bra relation, kanske någon på BUP, ja vem som helst som ingår i teamet runt honom eller henne. Med eller utan förälder. En del barn och ungdomar har en bra relation till sina föräldrar och känner en enorm trygghet att ha med någon av dem i sådana här känsliga möten. Ha ett sådant möte inför större möten och efter. För att få input från eleven själv innan och för att ge feedback och info efteråt. Visualisera.
 5. Föräldrar/Vårdnadshavare – chansen att lyckas ökar astronomiskt om det finns en bra och konstruktiv relation mellan hem och skola. Det ligger ett tungt ansvar på skolan att se till att detta fungerar. Det är föräldrarna som oftast känner sitt barn bäst. De har god koll på vad som fungerar och inte fungerar, och framförallt bra tips om hur man får det att fungera. I Skolverkets allmänna råd står det ” Skola och hem har båda ett ansvar att för denna relation, men skolan har det yttersta ansvaret att verka för ett sådant samarbete.”  Jobba i nära kontakt med elev och vårdnadshavare. Stäm regelbundet av med hemmet hur insatserna motsvarar förväntningar och elevens behov.
 6. Sekretess – Vi vill ju att många i skolan ska ta del av åtgärdsprogrammet och då måste man tänka till på vad man skriver om eleven och elevens familj. Skilj på utredning och åtgärdsprogram.
 7. Utredningar – Skolan, genom rektorn är skyldig att skyndsamt utreda om behov till särskilt stöd finns. Skolan får inte avvakta med sin pedagogiska utredning i väntan på annan utredning, till exempel medicinsk eller neuropsykiatrisk utredning. Håll isär utredning och åtgärdsprogram.
 8. Tydligt dokumenterat arbetssätt och ta beslut– det måste finnas ett tydligt arbetssätt med åtgärdsprogrammet som alla förstår. Uppmärksamma, utreda, föreslå åtgärder, ta beslut, utforma åtgärder, genomföra, följa upp, utvärdera, ta beslut igen och omforma åtgärder, genomföra, följa upp, utvärdera, omforma, nytt beslut osv. Arbetssättet ska finnas tydligt dokumenterat och kommuniceras till alla berörda. Beslut ska tas om att inte sätta in, sätta in, revidera och avsluta särskilt stöd.
  Icke-beslut – Det är mycket vanligt att skolor helt enkelt inte tar något beslut. Det ställer till otroligt mycket svårigheter och lidande för enskilda elever och deras familjer. Arbetet med elevens åtgärdsprogram ska också dokumenteras och kommuniceras.
  Samarbeta med vårdnadshavarna och eleven – erkänn föräldrarnas expertis, var ödmjuka för vad de kämpar med 24/7. Lär av det de fått att fungera i sin vardag. Det ska framgå tydligt vad elev eller förälder ska göra då de märker att det inte fungerar, hur de ”klagar” (kommer med konstruktiv kritik), ta vara på den så slipper det kanske bli överklaganden och annat som lätt skapar tråkig stämning och inte gynnar eleven.
 9. Åtgärder
  Få med frågeorden
  – ett åtgärdsprogram måste enligt lag innehålla behov och åtgärder. För att det ska bli användbart måste åtgärderna svara på hur skolan ska arbeta annorlunda än tidigare dvs. vad som ska göras och hur. Och förstås vem som är ansvarig, när de åtgärderna ska sättas in (både kalendertid och vilka skolsituationer), när de avses följas upp och datum för nästa möte för utvärdering och eventuell revidering. Bättre kommunikation med hemmet, är ett exempel på åtgärd som dels är otydlig och dels svår att följa upp.
  Skilj på behov och åtgärd/lösning – ett exempel: en elev har behov av begränsad mängd intryck på grund av t.ex hög perception och högsensitivitet. Det kan åtgärdas på olika sätt för olika elever. För en räcker det att placeras i ett hörn, få ha luvan/kepsen på sig och använda musik i hörlurar vid eget arbete. Någon annan måste tills vidare få gå ifrån och arbeta enskilt. Behovet är inte att arbeta i t.ex. studion, som vi ofta ser skrivet i åtgärdsprogrammen.
  Skolan, inte eleven – ska förändra sig och arbeta med åtgärderna. Blir tydligt om ni arbetar med frågeorden kring varje åtgärd. Vem, betyder vem är ansvarig. Det är aldrig eleven. Eleven kan ha en uppgift i ett åtgärdsprogram, men det är undantag, och i så fall är det en deluppgift i något en pedagog eller annan vuxen är ansvarig för!
 10. Skolsituationen, inte problembeteendet – varje åtgärd ska utgå från en skolsituation som inte fungerar. Inte ett problembeteende hos eleven. Det beteendet har en orsak. Den ska lösas och det är skolans ansvar, inte elevens.
 11. Utforma åtgärderna utifrån elevens styrkor och intressen – då ökar chansen att ni lyckas exponentiellt: manga, motorer, Lol, WoW, kattungar, favoritbloggen, bilar…
 12. Rimliga mål – en elev kan inte gå från hemmasittare till full närvaro. En elev som hamnat katastrofalt efter i samhällskunskapen kan inte komma ikapp hur snabbt som helst. Små steg så att framgångarna kan skördas. Och vila i framgången. Så den känns.
 13. Se och vila i framsteg – Lägg märke till, synliggör och beröm framstegen. Om än aldrig så små. Om eleven börjar komma till skolan eller räkna på matten. Beröm och notera det då. Vila i de framstegen innan det med en gång läggs på nya tuffare krav och förväntningar. Strunta i att försöka åtgärda att hon eller han kommer försent varje morgon eller bara hinner hälften. Men se till att fundera på vad det innebär för att klara målen och hur eventuella detta problem ska åtgärdas då det är dags att följa upp, utvärdera och omforma åtgärdsprogrammet!
 14. Ge inte upp – förändring tar tid.
 15. Om det inte alls fungerar – inse det, utvärdera och omforma. Kanske för stora mål, kanske går ni för snabbt fram med nya och tyngre krav, kanske blev det november, kanske bytte klassen gympalärare…

Det går att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd, eller innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram.

Mer information:

Skolverkets Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan  (här finns också grundläggande wordmallar för arbetet med åtgärdsprogram, de uppfyller lagen, men kanske inte skapar någon säkerhet kring kvaliteten) och Vad gäller för extra anpassningar och särskilt stöd är också aktuella i sammanhanget, liksom Skolan och hemmet- exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare,

Tidigare inlägg om hur arbetet med särskilt stöd ändrats i skollagen:

PrestationsprinsenIntensivkurs om ”hemmasittare”
och problematisk skolfrånvaro
20-21 okt  2016

2 platser kvar!
Kurs och nätverk, gästföreläsare, diskussioner,
övningar, allt kopplat till era utmaningar.
Prisvärt och med en kursledare
som brinner för frågan.
Info och anmälan

Publicerat i Allmänt, barn, Lärare, Nya skollagen, Samhälle, Särskilda behov, skola, Skolan, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Två platser kvar på intensivkursen 20-21 oktober!

Passa på och ta chansen. Tala med chefen och få iväg en anmälan på en gång!

Intensivkurs om ”hemmasittare” och problematisk skolfrånvaro, 20-21 okt  2016 i Stockholm

Kurs och nätverk, gästföreläsare, diskussioner,
övningar, allt kopplat till era utmaningar.
Prisvärt och med en kursledare
som brinner för frågan.
Info och anmälan

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar