Endagskurser/workshops 9 och 10 okt om problematisk skolfrånvaro

Vi har platser kvar!

Har ni hemmasittare eller elever med stor frånvaro? Har ni koll på ändringarna i skollagen från 1 juli om skolfrånvaro? Bland annat skyldigheten att utreda skofrånvaro?

Stora härliga konferenser i all ära, men det är i de små sammanhangen, då det finns tid till diskussion och erfarenhetsutbyte som resultatet blir bestående. Vi har få deltagare, det ger tid också till att ta upp både era funderingar och tankar kring enskilda elever och ert arbete i stort med frånvaron.

Välkomna!

9 oktober – Identifiering & kartläggning

 • Dagen handlar om hur vi förbättrar vårt arbete med identifiering och kartläggning av skolfrånvaro. Vi tar avstamp i Prestationsprinsens modell för effektivt arbete med problematisk skolfrånvaro.
 • Vi går igenom vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera skolfrånvaro och snabbt sätta in insatser.
 • Kartläggning av frånvaro är svårt och vi ser att den ofta brister. Därför går vi igenom risk och skyddsfaktorer för hemmasittande, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta, ”rätt” insatser och åtgärder.
 • Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

10 oktober – Ökad närvaro & uppföljning

 • Dagen handlar om hur vi förbättrar genomförande och uppföljning i vårt arbete med skolfrånvaro. Vi tar avstamp i Prestationsprinsens modell för frånvaroarbete.
 • Vad behöver genomföras för att elever ska kunna öka sin närvaro, känna sig motiverade och inkluderade.
 • Om att bryta hemmasittande.
 • En bra uppföljning ger oss underlag för väl grundade beslut under en pågående insats eller för att testa annat. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.
 • Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

Målgrupp: Alla som i sitt yrke möter skolfrånvaro: skola, vården, socialförvaltning m.fl.
Kostnad: Priserna är exklusive moms. Anmälan innan
15/9 – 1 790 kr/dag
Från 16/9 2 400 kr/dag

Plats och tid: Stockholm, 9.30 – 17.00
Villkor: Anmälan är bindande, det går bra att skicka en kollega om du inte kan komma. Vi kan behöva ställa in dagen om för få deltagare, meddelas senast 2 veckor innan.
Arrangör: Öhman Institutet och Prestationsprinsen
Kursledare/kontakt: Aggie Öhman, 070 553 85 48, info@prestationsprinsen.se
Anmälanhttps://prestationsprinsen.wordpress.com/hemmasittare/kurs-natverk/
Informationen som pdf: Prestationsprinsens kursdagar hösten 2018

Annonser
Publicerat i Lärare, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Nya skollagen, skola, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Om inte eleven kommer till skolan kan vi inte göra något… Jo! Fem tips vid kartläggning av problematisk frånvaro och ”hemmasittande”

För två år sedan konstaterade vi att 70 000 elever i svenska grundskolan har en  frånvaro över 10 procent. Av dem har ca 18 000 en frånvaro över 20 procent. De indikerar  den TNS Sifo undersökning vi lät göra 2016. Även om undersökningen är statistiskt säkerställd, så visar den också att man kan befara att kommunerna inte har full koll på de här siffrorna.

En av många anledningar till att frånvaron är så stor kan vara att vi inte gör ordentliga kartläggningar av varför elever är frånvarande. Det märker vi i vårt arbete, det framkommer i Skolinspektionens rapporter om frånvaro från 2016 och i betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. som regeringens särskilda utredare överlämnade i januari 2017. Skolan sätter in åtgärder som vi tror på, hoppas eller brukar göra.

tomma-stolar

Vill ni komma ifrån det och bli bättre tipsar vi om våra workshops/kursdagar i oktober om problematisk skolfrånvaro och hemmasittande.

9 oktober – Identifiering och kartläggning 
10 oktober – öka närvaro, bryta frånvaro och uppföljning

Du kan gå en eller båda dagarna. De hålls i centrala Stockholm. Läs mer om dagarna här eller skriv ut pdf: Prestationsprinsens kursdagar hösten 2018 . Annars kan ni börja med dessa tips om kartläggning!

Fem tips för hur kartläggning av frånvaro kan fungera bättre:

Grunden för att kunna kartlägga är att man identifierar frånvaron på ett bra sätt. Och analysera den utifrån fler parametrar en eleven. Det gäller att ha arbetat fram tydliga instruktioner och krav på rapportering av frånvaro. Alla ska rapportera frånvaro. Följ upp de lärare som inte gör det, vad har de för problem, vad är det de inte förstår, behöver de hjälp…. Bestäm hur ni gör vid anpassad studiegång, schemabrytande aktiviteter, sen ankomst med mera. Annars stämmer inte frånvarosiffrorna.

 • Följ upp de nivåer skolan (eller kommunen) definierat. Konsekvent. Analysera och kartlägg mönster, trendbrott, ovanligheter… Viktigast. Är detta problematisk frånvaro eller inte!?
 • Följ upp frånvaro inom det ordinarie elevhälsoarbetet och låt varje erfarenhet utveckla ert arbete till att nå fler. Fastna inte i individuella lösningar som specialpedagogen, specialläraren eller elevassistenten ska fixa till.
 • Många olika perspektiv varför eleven är frånvarande. Om frånvaron är stor kan det ”befaras att en elev inte kommer att de kunskapskrav som minst ska uppnås” och även om en elev gör det, så kan ”andra svårigheter i sin skolsituation” innebära att elevens situation skyndsamt ska utredas (3 kap skollagen). Alltså situationen, inte eleven eller hens föräldrar…. Nu har vi dessutom fått en skrivning om att när en elev har ”upprepad eller längre frånvaro … ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds” (7 kap)

  Enligt t.ex. den engelske forskaren Ken Reid är det oftast brister i skolan som är utlösande faktor för stor frånvaro. Rektorns utredning enligt skollagen innefattar bara skolsituationen. När det gäller elever med stor frånvaro eller kronisk frånvaro så måste vi titta ur ett större perspektiv. Det kan vara riskfaktorer kopplade till:

  1. individens egenskaper,
  2. familjesituationen,
  3. undervisningen och andra skolsituationer
  4. fritiden…

Kartlägg även skyddsfaktorer. Om det behövs måste skolan samverka med soc, BUP med flera.

 • Identifiera intressen och vad eleven faktiskt lär sig och lärt sig på egen hand. Lärande är inte samma sak som skolnärvaro. Kan delar av det användas för att uppfylla kunskapskrav. Genom att bygga på det som intresserar och fungerar i de åtgärder vi sätter in ökar chansen att lyckas exponentiellt. Då har vi gjort en bra kartläggning.

Först när vi kartlagt frånvaron upprättar vi en handlingsplan, det är inte samma sak som ett åtgärdsprogram, men ofta ska även en sådan pedagogisk kartläggning göras eftersom få elever kan nå målen utan att vara på plats! Det är svårt att göra anpassningar och extra anpassningar i de här fallen, en av tumreglerna är ju att sådana ska kunna utföras i klassrummet. Det blir svårt då inte eleven kommer dit. Men viktiga då eleven är där.

De behov som identifierats och eventuell problematik kopplas till insatserna/åtgärderna. Den kopplingen ska framgå tydligt.

Om 99 procent av kommunerna och skolorna följer upp problematisk skolfrånvaro, men 70 000 elever har stor frånvaro. Då är det något som inte fungerar! Kan vi försöka få till det här? För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.

Läs mer om siffrorna ovan i vår rapport Skolans tomma stolar, om frånvaron i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan. Framtagen med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Publicerat i Politik, Samhälle, skola, Skolan, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

För två år sedan! P1 om att kommuner har dålig koll på frånvaron

Den 13 september 2016 lanserades vår rapport Skolans tomma stolar. om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan. Det har gått ett år. Vi kan konstatera att på vissa håll händer det väldigt mycket och på andra går det trögt. Men nu ligger en rad förslag från SOU Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera på regeringens och riksdagens bord. Vi hoppas på en rad kloka beslut! 

Detta är ett inlägg från september det året. Vi tror det är väl så aktuellt i år!

Dagens Eko tog upp rapporten förra året och intervjuade regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell om rapporten. Hon säger bland annat:

Det här handlar om elevers rätt till utbildning. Så det är ytterst angeläget att det här förbättras.

aggie-p1morgonAggie Öhman som är grundare till Prestationsprinsen och rapportförfattare var med i reportage i P1 morgon. Samtalet med henne finns i länken med titeln ”I nian fick jag hjälp av en lärare”. Där intervjuas också Felicia Tegstam, fd ”hemmasittare”. Så här säger Aggie om behovet av nationell statistik:

Ser vi statistik som onödig administration, då kan vi lika gärna strunta i den. Men ser vi det som ett verktyg för transparens, jämförbarhet, målstyrning och uppföljning, då blir det ett effektivt hjälpmedel.

 

Hur går det för er i er kommun med närvaron?
Hos er som huvudman, skolledning, elevhälsa och alla andra som kämpar med elevers närvaro varje dag?

Hör av er och ge oss ris och ros och framförallt gillar vi om ni vill ta till vara på vår kunskap och anlita oss för att arbeta fram effektivare sätt att arbeta med frånvaron, från nämnd/styrelse till varje enskild lärare!

Eller kom på våra kursdagar i oktober. Mer info och anmälan.

Hör gärna av er: info @ prestationsprins.se eller o7o 553 85 48. Vi hörs!

Publicerat i Allmänt, barn, Familjeliv, Föräldraskap, Politik, Samhälle, Särskilda behov, skola, Skolplikt, Skolrätt, Utbildning | Lämna en kommentar

Ordval spelar roll, inställning också. Reagera på skolfrånvaro!

Alla barn har rätt till utbildning, skollagen, barnkonventionen, Agenda 2030 med flera lyfter detta tydligt och utan undantag!

Vad vi väljer för ord. Vad vi väljer att uppmärksamma. Det sänder viktiga signaler.

När vi talar om frånvaro från skolan så gäller det att vi alla, barn och ungdomar, föräldrar och vårdnadshavare, all skolpersonal, skolledning, huvudmän, både tjänstemän och politiker, nämnder och styrelser inser hur viktig närvaron är för att lyckas i skolan.

Här finns ibland en obalans, föräldrar som sliter halvt ihjäl sig för att få skolan att förstå och fungera för deras barn med stor frånvaro. Skolor som inte får föräldrar att inse att frånvaron är allvarlig. Rektorer som inte har frånvaron på agendan och förvaltning och nämnder som inte heller kräver det av skolledningen…

Nu har skollagen skärpts och det har blivit ännu tydligare i skollagen att rektor måste utreda långvarig och upprepad frånvaro, både giltig och ogiltig

För om ingen efterfrågar omfattning av frånvaron, hur många elever som har stor frånvaro och framförallt vad har mentor, EHT, skolledning och ansvariga inom förvaltning gjort hittills för att främja närvaron, generellt och specifikt för dessa elever!? Så kommer denna fråga att ramla bort bland alla andra. Det är det som händer idag för mer än 70 000 elever i grundskolan. De går under radarn.

Inom forskning och arbetet för ökad närvaro i USA (t.ex. inom Attendance works och NYC stora satsning på ökad närvaro) talar man om kronisk frånvaro då frånvaron är så stor att den är oroande eller problematisk. Och gissa vad man talar om för nivå då? 10 procent. 

I Sverige talar Skolverket och Skolinspektionen i sina rapporter om långvarig frånvaro och ströfrånvaro. Långvarig frånvaro är om en elev är 100 procent frånvarande under en månad, eller mer (varför vi anser att det är ett totalt irrelevant mått kan ni läsa om här). Resten kallas ströfrånvaro. Det låter ju inte så farligt… 

Vi skickar fel signaler, på alla nivåer, våra barn och unga når inte de resultat som de skulle kunna om de var på plats, kunde vara på plats, förmådde vara på plats. Kan vi få lite större fokus på frånvaron och dess konsekvenser! Snälla!
För våra älskade ungar skull, ja, för allas skull.

 

Anlita oss eller kom på en workshop 9 eller 10 oktober!

Vi hjälper skolor, huvudmän och kommuner att bygga upp arbetssätt för att få kontroll över frånvaron och arbeta aktivt med närvaron. På strategisk/politisk-, taktisk/lednings/förvaltnings-, och skolnivå. Vi har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling inom offentlig och privat verksamhet. 

Kontakta oss på info @ prestationsprinsen eller slå en signal
o7o 553 85 48. Mer om våra workshops och anmälan. Vi hörs!

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Tips till skolpersonal: Info och om att förbereda inför terminsstarten.

Prestationsprinsen

Någon vecka innan terminstart fick Drottningen ett mejl av Prestationsprinsens skola och rektor om förändringar i personalen. För Prestationsprinsen innebär terminsstarten två nya lärare och en tredje som är ny på högstadiet, men som han inte kommer att ha. Han möter alla tre, eftersom skolan är liten.

Prestationsprinsen har haft lite sms kontakt med sin mentor, de ska hade ett förmöte förra veckan. De tog en glass på ett fik nära där Prestationsprinsen bor. De har kommit överens om lösningar för lite grejer som Prestationsprinsen funderade lite på hur det skulle fungera. Det här är extra viktigt för elever som varit hemmasittande eller haft stor frånvaro, att komma igång efter lov är extra svårt.

De hade fått information redan i maj att förändringarna skulle ske. Dels om att entrén och matsalen skulle byggas om, dels om att det kommer nya lärare. Mejlet har fyra bilagor. En bilaga för varje…

View original post 575 fler ord

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Endagskurs och workshop, problematisk skolfrånvaro

Stora härliga konferenser i all ära, men det är i de små sammanhangen, då det finns tid till diskussion och erfarenhetsutbyte som resultatet blir bestående.

Så passa på, anmäl er till lägre kostnad, innan 25/8, till våra endagskurser/workshopar, en eller båda. Få deltagare, tid att ta upp både era funderingar och tankar kring enskilda elever och ert arbete i stort med frånvaron.

9 oktober – Identifiering & kartläggning

 • Dagen handlar om hur vi förbättrar vårt arbete med identifiering och kartläggning av frånvaro. Vi tar avstamp i Prestationsprinsens modell för effektivt arbete med problematisk skolfrånvaro.
 • Vi går igenom vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera frånvaro och snabbt sätta in insatser.
 • Kartläggning av frånvaro är svårt och vi ser att den ofta brister. Därför går vi igenom risk och skyddsfaktorer, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta, ”rätt” insatser och åtgärder.
 • Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

10 oktober – Ökad närvaro & uppföljning

 • Dagen handlar om hur vi förbättrar genomförande och uppföljning i vårt arbete med frånvaro. Vi tar avstamp i Prestationsprinsens modell för frånvaroarbete.
 • Vad behöver genomföras för att elever ska kunna öka sin närvaro, känna sig motiverade och inkluderade.
 • Om att bryta hemmasittande.
 • En bra uppföljning ger oss underlag för väl grundade beslut under en pågående insats eller för att testa annat. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.
 • Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

Målgrupp: Alla som i sitt yrke möter skolfrånvaro: skola, vården, socialförvaltning m.fl.
Kostnad: Priserna är exklusive moms. Anmälan innan
22/8 – 1 500 kr/dag
15/9 – 1 790 kr/dag
Från 16/9 2 400 kr/dag

Plats och tid: Stockholm, 9.30 – 17.00
Villkor: Anmälan är bindande, det går bra att skicka en kollega om du inte kan komma.
Arrangör: Öhman Institutet och Prestationsprinsen
Kursledare/kontakt: Aggie Öhman, 070 553 85 48, info@prestationsprinsen.se
Anmälanhttps://prestationsprinsen.wordpress.com/hemmasittare/kurs-natverk/
Informationen som pdf: Prestationsprinsens kursdagar hösten 2018

Publicerat i Skolan | Lämna en kommentar

Gästblogg: Tips och en utsträckt hand från mamma Jannica

Efter årets Temadag om problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen kontaktade Mamma Jannica oss. Årets tema var ju att ge anhöriga och elever en röst, en megafon.

Jannica upplevde att föräldrarna på scen och i publiken alla hade blivit bemötta på ett mycket oförstående sätt och blivit eller känt sig anklagade. Hon skrev ihop en liten skrift om hur hon, hennes barn och familj skulle vilja bli bemötta. Och som hon efter dialog med andra på Temadagen och olika forum insett att fler skulle vilja.

Detta har jag skrivit utifrån min familjs erfarenheter kring problematiskt skolfrånvaro. Då vi på sonen första skola blev väldigt illa bemötta. Med hot och tvång för att det bara var en fixidé sonen hade fått med någon form av diagnos inblandad enligt skolan. Men han var utbränd visade det sig senare efter BUP-kontakt.

När vi sedan hade varit på Prestationsprinsen Temadag om problematisk skolfrånvaro så förstod jag att vi inte var de enda som blivit bemötta på ett oförstående sätt. Så jag skrev ihop detta som en tankeställare till er som möter oss familjer med barn/ungdomar med Problematisk skolfrånvaro.

Hoppas att ni som läser finner någon nytta i den och lite förståelse!
Vi vill givetvis att våra äskade barn går till skolan.
Men till en miljö och krav som de klarar av.

Mamma Jannica

Här kan du ladda ner Jannicas tankar som en snygg pdf, lätt att skriva ut och sprida,
Till er som möter familjer med problematisk skolfrånvaro eller läs hennes tankar här som gästblogg:

Tänk på

 • Att hela familjen befinner sig i kris. Ett total mörker där man försöker förstå. Att man som förälder säkert har kämpat ett bra tag och lyckats att få iväg barnet, ungdomen till skolan.
 • Alla vet om att det är SKOLPLIKT, inget som behövs påminnas om.
 • Prata om rätten till skola.
 • Förklara varför man vill koppla in BUP.
 • Hota inte med Socialen, det skrämmer både barn och vuxna. Prata hellre om att socialen kanske kan vara till hjälp. Familjen kan ansöka om stöd istället för att ni anmäler.
 • Pressa inte föräldrarna om att tvinga sina barn till skolan. Det hjälper inte det blir bara värre.
 • Möt upp familjen med förståelse, alla barn/ungdomar går till skolan om de förmår.
 • Agera snabbt, och våga lyssna. Är barnet/ungdomen utbränd? Mobbad? Stökig miljö?
  Utgå ifrån att det är något i skolan som gör att barnet/ungdomen inte klarar av att gå dit. * 8 av 10 anledningar är skolrelaterade, (*Källa 10 orsaker till avhopp från MUCF http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/tioorsaker.pdf)
 • Läs på och ha lite konkreta förslag. Bra sidor att få information och tips på http://www.prestationsprinsen.se

Att agera snabbt handlar om att barnet/ungdomen inte skall känna sig glömd. Visa att ni finns där, utan krav. Att ni bryr er, har eleven en favorit i skolan så skicka hem den till eleven. För att bara prata, kanske spela ett spel. Möt eleven där den är. Ge inte upp!
Ha olika åtgärdsplaner för de olika symptomen. Utbrända barn/ungdomar behöver vila och göra lustfyllda saker precis som vuxna. Har vi den förståelsen?
Varför är eleven utbränd? Har eleven inlärningssvårigheter som inte framkommit?

 • Mobbade elever behöver stöd och tryggheter och hjälp med sina plågoandar. www.friends.se
 • Hur ser skolmiljön ut? Klassrummet? Arbetsklimatet?
 • Ta ert ansvar när det gäller rätten till skola, våga tänka utanför boxen! Skola är inte alltid i ett klassrum i stor grupp! Knyt band till eleven, stärk relationen och våga möta eleven på dennes nivå.

Ha förståelse! För att både barnet och föräldrarna kan känna sig misslyckade
i en sån här situation!

Publicerat i Skolan | 1 kommentar